សិល្បៈខ្មែរ

សិល្បៈខ្មែរ (អង់គ្លេស: Cambodian art); (ថៃ: ศิลปะเขมร; (កូរ៉េ: 캄보디아의 미술)ត្រូវបានបែងចែកដូចជា សិល្បៈបុរាណ និងសិល្បៈសម័យ

សិល្បៈបុរាណកែប្រែ

សិល្បៈល្ខោនកែប្រែ

សិល្បៈយីកេកែប្រែ

សិល្បៈអាយ៉ៃកែប្រែ

សិល្បៈស្មូតកែប្រែ

សិល្បៈសៀកកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

កំណត់កែប្រែ

មើលផងដែរកែប្រែ