សិល្បៈខ្មែរ (អង់គ្លេស: Cambodian art); (ថៃ: ศิลปะเขมร; (កូរ៉េ: 캄보디아의 미술)ត្រូវបានបែងចែកដូចជា សិល្បៈបុរាណ និងសិល្បៈសម័យ

សិល្បៈបន្ទាយស្រី.

សិល្បៈបុរាណ

កែប្រែ

សិល្បៈល្ខោន

កែប្រែ

សិល្បៈយីកេ

កែប្រែ

សិល្បៈអាយ៉ៃ

កែប្រែ

សិល្បៈស្មូត

កែប្រែ

សិល្បៈសៀក

កែប្រែ

ឯកសារយោង

កែប្រែ

កំណត់

កែប្រែ

មើលផងដែរ

កែប្រែ