សិល្បៈខ្មែរ (អង់គ្លេស: Cambodian art); (ថៃ: ศิลปะเขมร; (កូរ៉េ: 캄보디아의 미술)ត្រូវបានបែងចែកដូចជា សិល្បៈបុរាណ និងសិល្បៈសម័យ

សិល្បៈបន្ទាយស្រី.

សិល្បៈបុរាណ កែប្រែ

សិល្បៈល្ខោន កែប្រែ

សិល្បៈយីកេ កែប្រែ

សិល្បៈអាយ៉ៃ កែប្រែ

សិល្បៈស្មូត កែប្រែ

សិល្បៈសៀក កែប្រែ

ឯកសារយោង កែប្រែ

កំណត់ កែប្រែ

មើលផងដែរ កែប្រែ