ចៅហោក្លង

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ព្រះភូមិទេវតា)

ចៅហោក្លង ( អង់គ្លេស: CHAO HO KLONG ថៃ: เจ้าหอกลอง ) គឺជាទេវតារក្សា ស្គរភេរី នៅសាសនាខ្មោចនិងសាសនាស្រុក . [១][២][៣] [៤]

ចៅហោក្លង
ទេវរូបទេវតាចៅហោក្លង នៅសាសនាខ្មោចនិងសាសនាស្រុក សិល្បៈ.រតនកោសិន្ទ្ សារមន្ទីរបាងកក.

ឯកសារយោង កែប្រែ