ទេវរូប' (អង់គ្លេស: Cult imageថៃ: เทวรูป,神像) គឺ រូបបដិមាទេវតា

ទេវរូប ព្រះសុរិយា-ព្រះច័ន្ទទវទេវី នៃសាសនាតាវ.

កំណត់កែប្រែ

មើលផងដែរកែប្រែ