ទេវរូប' (អង់គ្លេស: Cult imageថៃ: เทวรูป,神像) គឺ រូបបដិមាទេវតា

ទេវរូបព្រះភូមិទេវតា នៃសាសនាខ្មោច(សាសនាប្រជាប្រិយតៃ) សិល្បៈថៃ.
ទេវរូប ព្រះសុរិយា-ព្រះច័ន្ទទវទេវី នៃសាសនាតាវ.

កំណត់ កែប្រែ

មើលផងដែរ កែប្រែ