ព្រះម៉ែសានសេន (អង់គ្លេស: Canshenចិន: 蚕女) ជាទេពធីតាចិននៃសាសនាអ្នកស្រុកចិន ,សាសនាតាវ,សាសនាខុងជឺ, សាសនាស៊ិនតូ៕៚ .ព្រះនាង គឺ ទេវតាទេពភេទស្ត្រីរក្សា​សូត្រ៕៚ . , មានឈ្មោះផ្សេងទៀត គឺ តេបធីតាមុខសេះ (អង់គ្លេស: Goddess of face horse.ចិន: 馬頭娘)៕៚ [១][២][៣]

ព្រះម៉ែសូត្រ
( ព្រះម៉ែសានសេន)

ទេវរូបព្រះម៉ែសូត្រ( ព្រះម៉ែសានសេន) សិល្បៈចិន វត្តលងសាន តៃវ៉ាន់។.
សាសនា សាសនាអ្នកស្រុកចិន
សាសនាតាវ
សាសនាខុងជឺ
សាសនាស៊ិនតូ
សាស្ត្រាវុធក្នុងដៃ សូត្រ
ទេវតាភេទ ភេទស្ត្រី
តេបធីតារក្សា ​សូត្រ
ទេវរូបព្រះម៉ែសូត្រ( ព្រះម៉ែសានសេន)នៃសាសនាស៊ិនតូ សិល្បៈជប៉ុន.

កំណត់

កែប្រែ
  1. https://baike.baidu.hk/item/%E9%A6%AC%E9%A0%AD%E5%A8%98/8384052
  2. https://www.epochtimes.com/b5/4/7/17/n598971.htm
  3. "ច្បាប់ចម្លងប័ណ្ណសារ". Archived from the original on 2016-03-26. Retrieved 2022-04-25.