ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម កម្ពុជាសុដាដួង

ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម កម្ពុជាសុដាដួង ( អ្នក សុដាដួង ) (ថៃ: เจ้าจอมพระองค์เจ้ากำโพชราชสุดาดวง) គឺជា ព្រះរាជធីតានៃ ព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តម ព្រហ្មបរិរក្ស បរមរាមាទេវតា ព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា , ព្រះនាង គឺជា អ្នកម្នាង នៃ ព្រះបាទសម្តេចមង្កុដព្រះមហាក្សត្រសៀម.