បញ្ជីព្រះមហាក្សត្រថៃ

ព្រះមហាក្សត្រថៃ
សម្ដេចព្រះចៅយូហួ
មហាវជិរាលង្ករណ
បតិន្ទ្រទេព្យវរាង្កូរ
(ព្រះរាមទី ១០)
ទង់មហាក្សត្រថៃគ្រុឌនៅចំកណ្ដាលជានិមិត្តរូបនៃព្រះមហាក្សត្រតាំងពីសម័យអយុធ្យា

អាណាចក្រសុខោទ័យ កែប្រែ

សន្តតិវង្សព្រះរោង (១២៣៨–១៣៦៨ ១៣៦៨–១៤៣៨) កែប្រែ

ព្រះឆាយល័ក្ខណ៍ ព្រះនាម ប្រសូត រជ្ជកាលចាប់ពី រជ្ជកាលរហូតដល់ សោយទិវង្គត ទំនាក់ទំនងនឹងក្សត្រមុន
  ពុកខុនស្រីឥន្ទ្រាទិត្យ

(កមរតេងឣញ្ញស្រីឥនទ្រាបតិន្ទ្រាទិត្យ)
(ពុកឃុនបាងខ្លោងហាវ)

? ១២៤៩ ១២៧៩ (៣០ ឆ្នាំ)  • ក្សត្រទីមួយនៃសុខោទ័យ
  ពុកឃុនបានមឿង ? ១២៧៩ (១ ឆ្នាំ)  • បុត្រនៃ ស្រីឥន្ទ្រាទិត្យ
  ពុកឃុនរាមកំហែងមហារាជ

(ព្រះបាទកមរតេងឣញ្ញស្រីរាមរាជ)
(ពុកឃុនរាមរាជ)

រង្វង់ ១២៣៧-១២៤៧ ១២៧៩ ១២៩៨ (១៩ ឆ្នាំ)  • ប្អូនប្រុស បានមឿង
 • បុត្រនៃ ស្រីឥន្ទ្រាទិត្យ
  ពញាលើថៃ ? ១២៩៨ ១៣២៣ (២៥ ឆ្នាំ)  • បុត្រនៃ រាមកំហែង
  ពញាងួណាំថុម ? ១៣២៩ ១៣៤៧ (២៤ ឆ្នាំ)  • អយ្យកោមួយនៃ លើថៃ
 • បុត្រនៃ បានមឿង
  ពញាលិថៃ

(ព្រះបាទកមរតេងឣញ្ញស្រីសុរិយពង្សរាមមហារាជាធិរាជ)
(ព្រះមហាធម៌រាជាទី១)

? ១៣៤៧ ១៣៦៨ (២១ ឆ្នាំ)  • ជីដូនមួយនៃ ងួណាំថុម
 • បុត្រនៃ លើថៃ
ក្រោមអធិរាជ្យនៃនគរអយុធ្យា
  ពញាលឺថៃ
(ព្រះមហាធម៌រាជាទី២)
? ១៣៦៨ ១៣៩៩ (៣១ ឆ្នាំ)  • បុត្រនៃ លិថៃ
  ពញាសៃលឺថៃ
(ព្រះមហាធម៌រាជាទី៣)
? ១៤០០ ១៤១៩ (១៩ ឆ្នាំ)  • បុត្រនៃ លឺថៃ
  ពញាបរមបាល
(ព្រះមហាធម៌រាជាទី៤)
? ១៤១៩ ១៤៣៨ (១៩ ឆ្នាំ)  • បុត្រនៃ សៃលឺថៃ

អាណាចក្រអយុធ្យា កែប្រែ

សន្តតិវង្សឧទងទី១ (១៣៥០–១៣៧០) កែប្រែ

ព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍ ព្រះនាម ប្រសូត រជ្ជកាលពី រជ្ជកាលដល់ សោយទិវង្គត ទំនាក់ទំនងនឹងក្សត្រមុន
  សម្ដេចព្រះចៅឧទង

(សម្ដេចព្រះចៅរាមាធិបតីទី១)

១៣១៤ ១៣៥០ ១៣៦៩ (២០ ឆ្នាំ)  • ក្សត្រទីមួយនៃអយុធ្យា
  សម្ដេចព្រះរាមេសួរ ១៣៣៩ ១៣៦៩ ១៣៧០ (តិចជាងមួយឆ្នាំ)
(ដាក់រាជ្យ)
១៣៩៥  • បុត្រនៃ ឧទង

សន្តតិវង្សសុពណ្ណភូមិ (១៣៧០–១៣៨៨) កែប្រែ

ព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍ ព្រះនាម ប្រសូត រជ្ជកាលពី រជ្ជកាលដល់ សោយទិវង្គត ទំនាក់ទំនងនឹងក្សត្រមុន
  សម្ដេចព្រះបរមរាជាធិរាជទី១
(ឃុនហ្លួងផាងួ)
? ១៣៧០ ១៣៨៨ (១៨ ឆ្នាំ)  • ក្សត្រជ្រែករាជ្យ
 • អតីព្រះចៅសុពណ្ណបុរី
  សម្ដេចព្រះចៅទងល័ន

(ចៅទងច័ន្ទ)

? ១៣៨៨ (៧ ថ្ងៃ)
(ជ្រែករាជ្យ)
 • បុត្រនៃ បរមរាជាធិរាជទី១

សន្តតិវង្សឧទងទី២ (១៣៨៨–១៤០៩) កែប្រែ

ព្រះឆាយាលក្ខណ៍ ព្រះនាម ប្រសូត រជ្ជកាលពី រជ្ជកាលដល់ សោយទិវង្គត ទំនាក់ទំនងជាមួយក្សត្រមុន
  សម្តេចព្រះនរេសូរ (សោយរាជ្យលើកទី២) 1339 1388 1395 (7 years)  • Former King reclaiming the throne
 • Son of Uthong
  សម្ដេចព្រះរាមរាជាធិរាជ២ ១៣៥៦ ១៣៩៥ ១៤០៩ (១៤ ឆ្នាំ)
(ជ្រែករាជ្យ)
?  • បុត្ររបស់ រាមេសូរ

រាជវង្សសុពណ៌បុរីលេីកទី២ (១៤០៩–១៥៦៩) កែប្រែ

Portrait Name Birth Reign From Reign Until Death Relationship with Predecessor(s)
  សម្តេចព្រះឥន្ទរាជាឥន្ទ្ររាជា ១៣៥៩ ១៤០៩ ១៤២៤ (១៥ ឆ្នាំ)  • Nephew of Borommarachathirat I
 • Former Lord of Suphanburi, offered crown
  សម្ដេចព្រះ បរមរាជាធិរាជទី២
(ចៅសាមពញា)
? ១៤២៤ ១៤៤៨ (២៤ ឆ្នាំ)  • Son of Intha Racha I
  សម្ដេចព្រះ បរមត្រៃលោកនាថ ១៤៣១ ១៤៤៨ ១៤៨៨ (៤០ ឆ្នាំ)  • Son of Borommarachathirat II
  សម្តេចព្រះ បរមរាជាធិរាជទី៣ ? 1488 1491 (3 years)  • Son of Trailokanat
  សម្ដេចព្រះ រាមាធិបតីទី២ 1473 1491 1529 (38 years)  • Younger brother of Borommarachathirat III
 • Son of Trailokanat
  សម្ដេចព្រះបរមរាជាធិរាជទី៤ ? 1529 1533 (4 years)  • Son of Ramathibodi II
  ព្រះ រតស្តាធិរាជកុមារ 1529 1533 (4 months)
(usurped)
 • Son of Borommarachathirat IV
 • Child King, reign under regency
  សម្តេចព្រះ ជ័យរាជាធិរាជ ? 1533 1546 (13 years)  • Uncle of Ratsadathirat
 • Son of Ramathibodi II
 • Usurper
  ព្រះ កែវហ្វា

(យ៉តហ្វា)

1535 1546 1548 (2 years)  • Son of Chairacha
  ឃុន វរវង្សាធិរាជធិរាជ ? 11 November 1548 (42 days)
(Removed)
 • Usurper monarch, not accepted by some historians
  សម្តេចព្រះ មហាចក្រពត្តិ 1509 1548 1569 (16 years)  • Son of Ramathibodi II
 • Younger brother of Borommarachathirat IV and Chairacha
 • Seized the throne from usurper
 • Became a monk at Pegu (1564–1568)
ជាប្រទេសរាជរបស់ភូមា (1564–1568)
  សម្តេចព្រះ មហិន្ទ្រាធិរាជ 1539 1564 1569 (4 years as vassal king,
1 year as king)
 • Son of Maha Chakkrapat and Queen Suriyothai
Vassal of Burma (1569–1584)

រាជវង្សសុខោទ័យ (1569–1629) កែប្រែ

Portrait Name Birth Reign From Reign Until Death Relationship with Predecessor(s)
  Somdet Phra មហាធម៌រាជាធិរាជ
(Somdet Phra Sanphet I)
1517 1569 29 July 1590 (21 years)  • Former Lord of Phitsanulok
 • Installed as vassal of បឹយីនណោន of Burma, declared independence in 1584
  Somdet Phra នរេសួរ the Great
(Somdet Phra Sanphet II)
(Phra Naret)
25 April 1555 29 July 1590 7 April 1605 (15 years)  • Son of Maha Thammarachathirat
  Somdet Phra ឯកាទស្សរថ
(Somdet Phra Sanphet III)
1557 25 April 1605 1610 (5 years)  • Brother of Naresuan
 • Son of Maha Thammarachathirat
  Somdet Phra ស្រីសៅវភាគ្យ
(Somdet Phra Sanphet IV)
? 1610–1611 (less than a year)  • Son of Ekathotsarot
  Somdet Phra ទ្រង់ធម៌
(Somdet Phra Borommaracha I)
? 1611 12 December 1628 (17 years)  • Son of "Ekathotsarot", invited to take the throne after leaving the Sangha
  Somdet Phra Chetthathirat II
(Somdet Phra Borommaracha II)
circa 1613 1628 1628–1629 (1 year)
(assassinated)
 • Son of Songtham
  Phra អាទិត្យវង្ស 1618 1629 (36 days)
(usurped)
 • Younger brother of Chetthathirat II
 • Son of Songtham

Prasat Thong Dynasty (1630–1688) កែប្រែ

Portrait Name Birth Reign From Reign Until Death Relationship with Predecessor(s)
  Somdet Phra Chao Prasat Thong
(Somdet Phra Sanphet V)
1599 1629 1656 (27 years)  • Usurper, formerly the Kalahom
 • Rumored to be a son of Ekathotsarot
  Somdet Chao Fa Chai
(Somdet Phra Sanphet VI)
? 1656 (9 months)
(usurped)
 • Son of Prasat Thong
  Somdet Phra Si Suthammaracha
(Somdet Phra Sanphet VII)
? 1656 (2 months 17 Days)
(usurped)
26 August 1656
(executed)
 • Usurper, Uncle of Chao Fa Chai
 • Younger brother of Prasat Thong
  Somdet Phra Narai the Great
(Somdet Phra Ramathibodi III)
1629 26 August 1656 11 July 1688 (32 years)  • Usurper, nephew of Si Suthammaracha
 • Son of Prasat Thong
 • Half-brother of Chao Fa Chai

Ban Phlu Luang Dynasty (1688–1767) កែប្រែ

Portrait Name Birth Reign From Reign Until Death Relationship with Predecessor(s)
  Somdet Phra Phetracha 1632 1688 1703 (15 years)  • Usurper, cousin of Narai
 • Former commander of the Royal Elephant Corps
  Somdet Phra Suriyenthrathibodi
(Somdet Phra Sanphet VIII)
(Phra Chao Suea)
? 1703 1708 (5 years)  • Rumored to be a son of Narai
  Somdet Phra Chao Yu Hua Thai Sa
(Somdet Phra Sanphet IX)
? 1708 1732 (24 years)  • Son of Suriyenthrathibodi
  Somdet Phra Chao Yu Hua Boromakot ? 1732 1758 (26 years)  • Brother of Thai Sa, Former Front Palace
 • Son of Suriyenthrathibodi
  Somdet Phra Chao Uthumphon
(Somdet Phra Ramathibodi IV)
(Khun Luang Hawat)
? 1758 (2 months)
(usurped)
1796  • Son of Boromakot
  Somdet Phra Chao Ekkathat
(Somdet Phra Chao Yu Hua Phra Thinang Suriyat Amarin)
(Somdet Phra Borommaracha III)
? 1758 7 April 1767 (9 years)
(removed)
17 April 1767  • Brother of Uthumphon
 • Usurper, Former Front Palace
 • Son of Boromakot
Second Fall of Ayutthaya

ក្រុងធនបុរី កែប្រែ

រាជវង្សធនបុរី (1768–1782) កែប្រែ

Portrait Name Birth Reign From Coronation Reign Until Death Relationship with Predecessor(s)
  សម្ដេចព្រះចៅតាកសិុនមហារាជ
(ព្រះចៅក្រុងធនបុរី)
(សម្ដេចព្រះបរមរាជាទី ៤)
17 April 1734 6 November 1767 28 December 1768 6 April 1782
(15 years)
(removed)
7 April 1782
(47 years old)
(executed)
 • Only King of Thonburi

ក្រុងរតនកោសិន្ទ្រ៍, សៀម (ថៃ) កែប្រែ

រាជវង្សចក្រី (1782–បច្ចុបន្ន) កែប្រែ

ព្រះបរមឆាយាល័ក្ខណ៍ ព្រះនាម ប្រសូត រជ្ជកាលពី បរមរាជាភិសេក រជ្ជកាលដល់ សុរគត ទំនាក់ទំនងនឹងក្សត្រមុន
  ព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាមាធិបតីឝ្រីសិន្ទ្រ
មហាចក្រីបរមនាថ
ព្រះពុទ្ធយ៉តហ្វាចុឡាលោក
មហារាជ
(ព្រះរាមទី ១)
20 March 1737 6 April 1782 10 June 1782 7 September 1809
(27 ឆ្នាំ)
(72 វស្សា)
 • First King of Rattanakosin
  ព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាមាធិបតីឝ្រីសិន្ទ្រ
មហាឥស្សរសុន្ទរ
ព្រះពុទ្ធលើសឡានភាល័យ
(ព្រះរាមទី ២)
24 February 1767 7 September 1809 21 July 1824
(15 ឆ្នាំ)
(57 វស្សា)
 • Son of Rama I and Queen Amarindra
  ព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាមាធិបតីឝ្រីសិន្ទ្រ
មហាចេស្ដាបតិន្ទ្រ
ព្រះណាង់ក្លៅចៅយូហួ
(ព្រះរាមទី ៣)
(ព្រះមហាចេស្ដារាជចៅ)
31 March 1788 21 July 1824 2 April 1851
(26 ឆ្នាំ)
(63 វស្សា)
 • Son of Rama II and Princess Consort Sri Sulalai
  ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមេន្ទ្រ
មហាមង្កុដ
ព្រះចមក្លៅចៅយូហួ
(ព្រះរាមទី ៤)
18 October 1804 2 April 1851 6 April 1851 1 October 1868
(18 ឆ្នាំ)
(63 វស្សា)
 • Half-brother of Rama III
 • Son of Rama II and Queen Sri Suriyendra
  ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមិន្ទ្រ
មហាចុឡាលង្ករណ៍
ព្រះចុលចមក្លៅចៅយូហួ
មហារាជ
(ព្រះរាមទី ៥)
(ព្រះបិយៈមហារាជ)
20 September 1853 1 October 1868 11 November 1868
(1st time)
16 November 1873
(2nd time)
23 October 1910
(42 ឆ្នាំ)
(57 វស្សា)
 • Son of Rama IV and Queen Debsirindra
 • Under Regency of Si Suriyawongse from 1868–1873
  ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមេន្ទ្រ
មហាវជិរាវុធ
ព្រះមង្កុដក្លៅចៅយូហួ
(ព្រះរាមទី ៦)
(ព្រះមហាធីររាជចៅ)
១ មករា ១៨៨១ ២៣ តុលា ១៩១០ ១១ វិចិកា ១៩១១ ២៥ វិចិកា ១៩២៥
(15 ឆ្នាំ)
(44 វស្សា)
 • Son of Rama V and Queen Saovabha Bongsri
  ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមិន្ទ្រ
មហាប្រជាធិផុក
ព្រះប៉ុកក្លៅចៅយូហួ
(ព្រះរាមទី ៧)
8 November 1893 25 November 1925 25 February 1926 ២ មីនា ១៩៣៥
(9 ឆ្នាំ)
(abdicated)
30 May 1941
(47 វស្សា)
 • Younger brother of Rama VI
 • Son of Rama V and Queen Saovabha Bongsri
  ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមេន្ទ្រ
មហា ឣាន័ន្ទមហិតល
ព្រះឣដ្ឋមរាមាធិបតិន្ទ្រ
(ព្រះរាមទី ៨)
២០ September ១៩២៥ ២ មីនា ១៩៣៥ - ៩ មិថុនា ១៩៤៦
(12 ឆ្នាំ)
(២០ វស្សា)
(undetermined cause of death)
 • Nephew of Rama VII
 • Grandson of Rama V by Mahidol Adulyadej
 • Under Regency from 1935–1946
ឯកសារ:Rama IX on his Throne.jpg ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមិន្ទ្រ
មហាភូមិពលអតុល្យតេជ
មហារាជ
(ព្រះរាមទី ៩)
(សម្ដេចព្រះភ័ទ្រមហារាជ)
៥ ធ្នូ ១៩២៧ ៩ មិថុនា ១៩៤៦ ៥ ឧសភា ១៩៥០ ១៣ តុលា ២០១៦
(៧០ ឆ្នាំ)
(៨៨ វស្សា)
 • Younger brother of Rama VIII
 • Grandson of Rama V by Mahidol Adulyadej
 
ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមេន្ទ្ររាមាធិបតី
ឝ្រីសិន្ទ្រមហាវជិរាលង្ករណ
ព្រះវជិរក្លៅចៅយូហួ
(ព្រះរាមទី ១០)
២៨ កក្កដា ១៩៥២ ១៣ តុលា ២០១៦ បច្ចុបន្ន
(Incumbent: 6 years, 349 days)
(71 វស្សា)
 • Only son of Rama IX
 • 2nd child of Rama IX

See also កែប្រែ

 
វិគីមេឌា Commons មានមេឌា​ដែលបានទាក់ទងនឹង:

Bibliography កែប្រែ

  • Prince Chula Chakrabongse, HRH (1967). Lords of Life: A History of the Kings of Thailand. United Kingdom: Alvin Redman Limited. 
  • Prince Damrong Rajanubhab, Disuankumaan; (Translated by Baker, Chris) (Originally in 1917, 2001 edition). Our Wars With The Burmese: Thai-Burmese Conflict 1539-1767. Thailand: White Lotus Co. Ltd.. ល.ស.ប.អ. 974-7534-58-4. 
  • Princess Maha Chakri Sirindhorn Foundation (2011). [นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย: Directory of Thai kings (Thai)]. Thailand: www.nanmeebooks.com. ល.ស.ប.អ. 978-616-7308-25-8. นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย:។ បានយកមក 8 January 2012. 
  • Royal Institute of Thailand (2002). "Chronology of the Kings of Ayutthaya". Retrieved 8 January 2012.
  • Wood, William A. R. (1924). History of Siam. Thailand: Chalermit Press. ល.ស.ប.អ. 1-931541-10-8. 

ទំព័រគំរូ:Southeast Asian leaders