មង្កុដ (ថៃ៖ มงกุฎ, ១៨ តុលា ១៨០៤ – ១ តុលា ១៨៦៨) គឺជាព្រះមហាក្សត្រទីបួននៃសៀមក្រោមរាជវង្សចក្រីដោយបានគ្រងរាជ្យ​ពីឆ្នាំ១៨៥១ ដល់ឆ្នាំ១៨៦៨។

មង្កុដ
มงกุฎ
រាមាទី៤
ព្រះមហាក្សត្រសៀម
រជ្ជកាល២ មេសា ១៨៥១ – ១ តុលា ១៨៦៨
រាជាភិសេក១៥ ឧសភា ១៨៥១
អង្គមុនណាង់ក្លៅ (រាមាទី៣)
អង្គក្រោយចុល្លាង្ករណ៍ (រាមាទី៥)
ព្រះអនុរាជពិនក្លៅ
ប្រសូត១៨ តុលា ១៨០៤
ព្រះរាជវាំងធនបុរី, បាងកកយ៉ៃ, បាងកក, សៀម
សុគត១ តុលា ១៨៦៨
ព្រះបរមមហារាជវាំង, ព្រះនគរ, បាងកក, សៀម
រាជពន្ធភាពសុម៉ាណាត វឌ្ឍនាវឌី (១៨៥១)
សម្តេចព្រះទេពសិរិន្ទ្រាបរមរាជិនី (១៨៥១–១៨៦១)
ផាណ្ណារ៉ាយ (១៨៦១–១៨៦៨)
រាជបច្ឆាញាតិបុត្រានិងបុត្រីចំនួន ៨២ អង្គ
វង្សរាជវង្សចក្រី
បិតាពុទ្ធលើសឡានភាល័យ (រាមាទី២)
មាតាស្រីសុរិយិន្ទ្រ
សាសនាព្រះពុទ្ធសាសនា
ព្រះហត្ថលេខាមង្កុដ มงกุฎ's signature

ឯកសារយោង

កែប្រែ
មង្កុដ
ប្រសូត/កើត: ១៨ តុលា ១៨០៤ សុគត/ស្លាប់: ១ តុលា ១៨៦៨
គោរម្យងារសំរាប់រាជ្យ
មុនដោយ
ណាង់ក្លៅ
ព្រះមហាក្សត្រសៀម
១៨៥១–១៨៦៨
តដោយ
ចុល្លាង្ករណ៍
គោរម្យងារពុទ្ធសាសនា
New title ចៅអធិការវត្តបវរនិវេតវិហារ
១៨៣៦–១៨៥១
តដោយ
ប៉ាវារ៉េតវិរ្យាលង្ករណ៍