ភូមិពងទឹកស្ថិតនៅក្នុង ឃុំព្រៃរំដង ស្រុកមេសាង ខេត្តព្រៃវែង