ស្ដេចមិញ ម៉ាង (Vietnamese: Minh Mạng ២៥ ខែឧសភា ១៧៩១ - ២០ ខែមករា ១៨៤១)ជា​ក្សត្រទី២ របស់យួននៅក្រោមរាជវង្សង្វៀន​ពីគ.ស. ១៨២០ ដល់ គ.ស. ១៨៤១

មិញ ម៉ាង
ស្តេចវៀតណាម ខេត្ត តាយថាញ់

ប៊ិញថាញ់បា
Grand Governor of Southern Town General Governor of Cambodia អគ្គទេសាភិបាល ខេត្ត អានហា

មិញ ម៉ាង
រជ្ជកាល១៨០៦-១៨៣៤
រាជ្យមុនយ៉ា ឡុង
រាជ្យបន្តធៀវ ទ្រី
ព្រះនាមពេញ
មិញ ម៉ាង
សុគតថ្ងៃទី 25 ខែឧសភា ឆ្នាំ 1791

Gia Dinh , Dai Viet
ថ្ងៃទី 20 ខែមករា ឆ្នាំ 1841 (អាយុ 49 ឆ្នាំ)

Hue , Dai Nam
សាសនាព្រះពុទ្ធសាសនា និងក្រុងឧដុង្គ