នរេន្ទ្រលក្ឝ្មី

ព្រះនាងនរេន្ទ្រលក្ឝ្មី បើតាមសិលាចារឹក វ្រះបាទសូយ៌្យវម៌្មទី២ ព្រះអង្គ​ជាអនុវង្សមួយ​អង្គ​ក្នុង​រាជវង្សមហិធរបុរ។ ព្រះអង្គ​ត្រូវ​ជាព្រះនត្តាមហាយ្យកាមួយ​របស់​ព្រះបាទជយវម៌្មទី៧។ បិតា​ព្រះអង្គ​ព្រះនាម​ ក្សិតេន្ទ្រាទិត្យ ត្រូវ​ជា​ព្រះនត្តារបស់​ព្រះហិរណ្យវម៌្មទី២ និង ​មហេសី​ផ្សេង​មួយ​ទៀត។ មាតា​ព្រះអង្គ​ព្រះនាម​ នរេន្ទ្រលក្ឝ្មី (បុត្រីនៃរាជបុត្រទី៣ នៃហិរណ្យវម៌្មទី២) ត្រូវជា​នត្តាក្សត្រី​របស់​ព្រះហិរណ្យវម៌្មទី២ និង​ព្រះនាង​ហិរណ្យលក្ឝ្មី និង​ត្រូវ​ជា​ក្មួយ​បង្កើត​របស់​ព្រះបាទ​ជយវម៌្ម​ទី​៧ ព្រះបាទ​យុវរាជទី២ និង​ព្រះបាទធរណេន្ទ្រវម៌្មទី២។ ដូច្នេះ​អយ្យកោ​ព្រះអង្គ​ខាងបិតា និង​អយ្យកា​ព្រះអង្គ​ខាង​មាតា​សុទ្ធ​សឹងតែ​ជា​កូន​របស់​ព្រះហិរណ្យវម៌្មទី២​ទាំងអស់។

នរេន្ទ្រលក្ឝ្មី
ព្រះនាង
ស្វាមី/មហេសីក្សិតេន្ទ្រាទិត្យ
បុត្រសូយ៌្យវម៌្មទី២
សន្តតិវង្សមហិធរបុរ
បិតាបុត្រទីបីនៃហិរណ្យវម៌្មទី២ និងមហេសីហិរណ្យលក្ឝ្មី
មាតាមិនស្គាល់
សាសនាពុទ្ធសាសនា