ក្នុងគណិតវិទ្យា រឹសគូប (cubic root、root of third power) តាងដោយ ឬ x1/3 គឺជាចំនួន a មួយដែល a3 = x ។ គ្រប់ចំនួនពិតទាំងអស់សុទ្ធតែមានរឹសគូបជាចំនួនពិតមួយ និង រឹសជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ចំនួនមួយគូរ និង គ្រប់ចំនួនកុំផ្លិចមិនសូន្យមានរឹសគូបបីជាចំនួនកុំផ្លិចផ្សេងគ្នា។ ឧទាហរណ៍: រឹសគូបនៃ ៨ គឺ ២ ពីព្រោះ ២ = ៨ ។ គ្រប់រឹសគូបនៃ −២៧i គឺ

ក្រាបនៃ y = ចំពោះ

ប្រមាណវិធីនៃរឹសគូបមិនមានក្ខណៈផ្តុំ ឬ លក្ខណៈបំបែកចំពោះប្រមាណវិធីបូក និងប្រមាណវិធីដកទេ។

រឹសគូបមានលក្ខណៈផ្តុំជាមួយនឹងស្វ័យគុណ និងមានលក្ខណៈបំបែកជាមួយនឹងផលគុណនិងផលចែក ប្រសិនបើមានចំនួនពិតតែមួយគត់ ប៉ុន្តែមិនជានិច្ចជាកាលទេចំពោះចំនួនកុំផ្លិច ឧទាហរណ៍៖

ប៉ុន្តែ

និយមន័យកែប្រែ

រឹសគូបនៃចំនួន x គឺជាចំនួន y ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ

 

ប្រសិនបើ a ជាចំនួនពិត នោះរឹសគូបនៃ a មានតែមួយគត់ តាងដោយ  

លក្ខណៈកែប្រែ

  • ចំពោះចំនួនពិតវិជ្ជមាន a គេបាន
 
  • រឹសគូប១ នៃ 1 តាងដោយ ω រឹសគូបមួយផ្សេងទៀតគឺ ω2។ នោះ ω និង ω2 គឺជារឹសឯកតានៃ១ ដូចគ្នា ដែលវាផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ