រឿងកុលាបប៉ៃលិន

រឿងកុលាបប៉ៃលិន ជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកញ៉ុក ថែម ដែលបាននិពន្ធកាលពីព.ស.២៥០៤ ត្រូវនឹង គ.ស.១៩៦៩ឬឆ្នាំ១៩៤៣ ថ្ងៃទី ២៦ ខែធ្នូ គឺជាវណ្ណកម្មមួយ ដែលមានប្រជាប្រិយភាពមិនចាញ់រឿងផ្កាស្រពោន របស់កវី នូ ហាចឡើយ។

ដំណើររឿងកែប្រែ