វេយ្យាករណ៍អង់គ្លេស

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី វេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេស)

វេយ្យាករណ៍អង់គ្លេស មិនខុសពីភាសាលោកខាងលិចដទៃទៀតទេ។ ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេស ត្រូវពឹងផ្អែកលើ វេយ្យាករណ៍ដើម្បីអោយសំណេរមានភាពល្អ និង ត្រឹមត្រូវ។

ការប្រើប្រាស់ កែប្រែ

គេប្រើ វេយ្យាករណ៍អង់គ្លេស សំរាប់៖

 1. អនុវត្តសំណេរអោយប្រសើរ
 2. ត្រៀមប្រលង

ថ្នាក់ពាក្យ កែប្រែ

ថ្នាកដំបូង

នាម កែប្រែ

មនោរា នាម ជាពាក្យសំដីដែលសំដែងពីមនុស្ស សត្វ វត្ថុ រុក្ខជាតិ។ e.g. Man, Plant, Cat, Phnom Penh.

កន្សោមនាម កែប្រែ

កន្សោមនាម អាចជា៖

 1. នាមតែឯង e.g. Teacher, Students
 2. Article ឬ ការន្ត + នាម e.g. A teacher
 3. Determiner + នាម​ e.g. My cat
 4. គុណនាម + នាម e.g. Black cat
 5. Determiner + គុណនាម + នាម e.g. A small catក់
 6. Adverb of Degree + គុណនាម + នាម e.g. Very good dog
 7. សព្វនាម e.g. She, Her

ទីតាំងនាម កែប្រែ

 1. ប្រធាន e.g. She is a cat.
 2. កម្មបទ e.g. I like her. She speaks English.
 3. Complement e.g. This is a cat

វចនៈនាម កែប្រែ

វចនៈនាម (Number of nouns) សំដៅលើ ឯកវចនៈ ឬ ពហុវចនៈនាម។ ទំរង់របស់ពហុវចនៈនាម៖

 1. បន្ថែម -s, e.g. Cats
 2. បន្ធែម -es ក្រោយ sibilant sound ដូចជា ch, s, sh, ss, x, z, e.g. Buses
 3. បន្ថែម -es ក្រោយ o, e.g. Tomatoes
 4. បន្ថែម -es ក្រោយ ព្យញ្ជនៈ + y ហើយ y ប្ដូរជា i,​ e.g. Babies
 5. បន្ថែម -es ក្រោយ f/fe ហើយប្ដូរ f/fe ជា v, e.g. wives
 6. ជា​ Irregular Noun និង loan words, e.g. Men. Abaci

គុណនាម កែប្រែ

គុណនាម ជាពាក្យបញ្ជាក់ន័យអោយនាម។ e.g. Blue, Angry

កន្សោមគុណនាម កែប្រែ

កន្សោមគុណនាម អាចជា៖

 1. គុណនាមតែឯង e.g. Red
 2. សព្វនាម + គុណនាម, e.g. Very good

ទីតាំងគុណនាម កែប្រែ

 1. នៅពីមុខនាម (ហៅថា Attributuve Adjective), A small dog
 2. នៅពីក្រោយ កិរិយាសព្ទភ្ជាប់ (ហៅថា Predicative Adjective), I am old

=== គុណកិរិយា === គឺ​ជា​ថ្នាក់​ពាក្យ​វេយ្យករណ៏​មួយ​ប្រភេទ​ ដែល​មាន​មុខងារ​បញ្ចាក់​ន័យ​អោយ​ នាម​ គុណនាម​ និង​សប្បី​តែ​ពពួក​គុណ​កិរិយា​ដូច​គ្នា​ផង​ដែរ​។ គុណកិរិយា ជាពាក្យបញ្ជាក់ន័យអោយកិរិយា។ e.g. Fast, slow

ឃ្លាគុណកិរិយា កែប្រែ

ឃ្លាកិរិយាសព្ទវិសេស អាចជា៖

 1. កិរិយាសព្ទវិសេស e.g. Fast
 2. Adverbs of Degree + Adverb, e.g. Very fast

ប្រភេទគុណកិរិយា កែប្រែ

 1. Adverbs of manner
 2. Adverbs of place
 3. Adverbs of time
 4. Adverbs of frequency
 5. Adverbs of degree

កិរិយាសព្ទ កែប្រែ

កិរិយាសព្ទ ជាពាក្យដែលសំដែងពី អំពើ ឬ សភាព។​ e.g. Go, love

ឃ្លាកិរិយាសព្ទ កែប្រែ

ឃ្លាកិរិយាសព្ទ អាចជា៖

 1. កិរិសព្ទតែឯង e.g. Stop
 2. Auxialiary Verb + កិរិយាសព្ទ e.g. Have spoken

ប្រភេទកិរិយាសព្ទ កែប្រែ

 1. Auxialiary Verbs
 2. Ordinary Verbs

ធ្នាក់ កែប្រែ

សូមមើល អាយតនិបាត

សព្វនាម កែប្រែ

សូមមើល សព្វនាម

Determiner កែប្រែ

Determiner ជាពាក្យនាំមុខនាម។​ e.g. A, my Determiner អាចជា៖

Article កែប្រែ

មានពីរប្រភេទ៖

 1. Indefinite Article, i.e. a/an
 2. Definite Article, i.e. the

Possessive Adjective កែប្រែ

Possessive Adjectives មាន៖​ My, his, her, its, your, our, their

Demonstrative Adjective កែប្រែ

Demonstrative Adjective មាន៖ This, that, these, those

Quantifier កែប្រែ

សូមមើល Quantifier

ឈ្នាប់ កែប្រែ

សូមមើល Conjuntion

ឧទានសព្ទ កែប្រែ

សូមមើល Interjection

កាល​ កែប្រែ

គ្រប់ភាសាទាំងអស់ ជាទូទៅមាន ៣​ កាល៖ បច្ចុប្បន្នកាល, អតីតកាល, អនាគតកាល

Tense Frame កែប្រែ

Present Tense កែប្រែ

សូមមើល បច្ចុប្បន្នកាល

Past Tense កែប្រែ

សូមមើល អតីតកាល

Future Tense កែប្រែ

សូមមើល អនាគតកាល

Aspect កែប្រែ

Simple Aspect កែប្រែ

សំរាប់សកម្មភាពដែលកើតឡើងធម្មតា។ អាចជា ទំលាប់ ដូចជា She went to church on Sundays (Past Simple) មានន័យថា កាលពីមុន ខ្ញុំទៅព្រះវិហាររៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វាជាទំលាប់ខ្ញុំកាលពីមុន សូមមើល Simple Aspect

Continuous Aspect កែប្រែ

ជាសកម្មភាពបន្តរ ក្នុងខណៈមួយ។ e.g. I will be talking with her when you are with me. (Future continuous)។ ជួនកាលគេហៅថា Progressive Aspect។ ទំរង់ជាទូទៅគឺ be + present participle (សូមមើល continuous Aspect)

Perfect Aspect កែប្រែ

ជាសកម្មភាពដែលកើតមុន សកម្មភាពមួយទៀត។ ទំរង់ជាទូទៅគឺ have + past participle។ ​e.g. I had bought these flowers before I came here. សូមមើល Perfect Aspect

អនុប្រយោគ កែប្រែ

ជា អនុប្រយោគ (Clause) ឬ ប្រយោគ (Sentence) ពេញលក្ខណៈ លុះត្រាតែមាន ប្រធាន និង កិរិយាសព្ទ។ ធាតុផ្សេងៗ របស់ប្រយោគគឺ៖

 1. ប្រធាន*
 2. កិរិយាសព្ទ*
 3. កម្មបទ
 4. Complement
 5. Adverbial

លក្ខខណ្ឌ កែប្រែ

ទំរង់លក្ខខណ្ឌ ជាទូទៅគឺ៖ S + V ... if + S + will** + b.infinitive

First Conditional កែប្រែ

សូមមើល First Conditional

Second Conditiona កែប្រែ

សូមមើល Second Conditional

Third Conditional កែប្រែ

សូមមើល Third Conditional

(សូមមើល Zero Conditional ផង)

កថា កែប្រែ

សូមមើល កថាមិនផ្ទាល់

មើលផងដែរ កែប្រែ

អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស