សង្កាត់សំរោង(ខណ្ឌសែនសុខ)

សង្កាត់សំរោង(ខណ្ឌសែនសុខ)ជាសង្កាត់មួយស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

សំរោង
សង្កាត់
ប្រទេស កម្ពុជា
រាជធានីភ្នំពេញ
ខណ្ឌខណ្ឌសែនសុខ
ភូមិ
ល្វែងម៉ោងម.ស.ស.+០៧

ប្រវត្តិកែប្រែ

ធ្លាប់ជាឃុំមួយនៃស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្ដាល

រដ្ឋបាលកែប្រែ

សង្កាត់នេះមាន៤ភូមិ

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៩១២០១ គ្រួស Kruos
០៨០៩១២០២ សំរោងជើង Samraong Cheung
០៨០៩១២០៣ សំរោងកណ្តាល Samraong Kandal
០៨០៩១២០៤ សំរោងត្បូង Samraong Tboung

អប់រំកែប្រែ