សង្កាត់ស្រង៉ែ

សង្កាត់ស្រង៉ែ (អង់គ្លេស: Sangkat) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប មាន ភូមិ÷

សង្កាត់ស្រង៉ែ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ

171010 ស្រង៉ែ Srangae អនុក្រឹតលេខ ១៣ អនក្រ.បក ភូមិ 17101001 កសិកម្ម Kaksekam ប្រកាសលេខ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 17101002 ថ្នល់់ Thnal ប្រកាសលេខ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 17101003 រការធំ Roka Thum ប្រកាសលេខ៤៩៣ ប្រ.ក ប្តូរពី រការធំ ទៅ រកាធំ ប្តូរពី Rokar Thum ទៅ Roka Thum ភូមិ 17101004 ព្រៃធំ Prey Thum ប្រកាសលេខ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 17101005 ស្រង៉ែ Srongae ប្រកាសលេខ៤៩៣ ប្រ.ក ប្តូរពី Srangae ទៅ Srongae ភូមិ 17101006 ចន្លោង Chanlaong ប្រកាសលេខ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 17101007 តាចក Ta Chork