សន្តសិលា

ដឹកនាំនៃគ្រិស្ដសាសនាកាតូលិកហើយក៍ជាមនុស្សម្នាក់ដែលជា សាវ័កនៃព្រះយ៉េស៊ូ

សន្ត សិលា ដែលត្រូវបានត្រូវបានមនុស្សទូទៅស្គាល់ថាជាលោកស៊ីមុនភេធឺដែលគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំនៃគ្រិស្ដសាសនាកាតូលិកហើយក៍ជាមនុស្សម្នាក់ដែលជា សាវ័កនៃព្រះយ៉េស៊ូ ដោយ យាងទៅតាមគម្ពីរតេស្ដាម៉ង លោក ភេធឺជាមនុស្សដែលល្បីនៅក្នុងគម្ពីរតេស្ដាម៉ង់និងជាសាវ័ក ដែលគោរពសាលនាគ្រិស្ដយ៉ាងបរិសុទ្ធ។កូនប្រុសរបស់ចន ដែលមកពីភូមិ​បាសេដា​​(Bathsaida)​​​ខេត្តហ្កាលីលិ(Galilee)បងប្រុសរបស់គាត់អាត្រ(Andrew)គឺជាអ្នកគោរពសាសនាគ្រិស្ដយ៉ាងបរិសុទ្ធម្នាក់ដែរ។លោកភេធឺគឺគោរព​និងបម្រើគ្រិស្ដសាសនាយ៉ាងមុតមាំហើយគិតថាព្រះវិហាររបស់សាសនាកាតូលិចដំបូងរបស់សម្ដេចប៉ាបគាត់ក៏បានជឿទុកចិត្តជាមូយនិងការបង្កើតព្រះវិហារនៅអទិន (Antioch)ហើយបានប្រធានអ្នកដឹកនាំរយះពេលប្រាំពីរឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងសង្គមរបស់សាសនាគ្រិស្តហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាបានធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់គាត់ព្រះគម្ពីររបស់គាត់បានទៅដល់ភនធូន(Pontus)ហ្កាឡាតីន(Galatia)កាភិនដាសិ(Cappadacia)អាស៊ី(Asia)ម៉ានឺ(Minor)ប៊ិកនី(Bithynia)ដែលពូកគេទទួលតាមរយះអ្នកគោរពនិងជឿជាក់គឺលោកជាវ(Jews) ហិនប្រូ(Hebrew) ហើយនិង ជនបរទេលដែលគោរពសាសនាគ្រិស្តបន្ទាប់មកគាត់បានទៅទីក្រុងរូមនៅឆ្នាំបន្ទាប់នៃក្លាដាយ(Claudius)គាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើនជាង សន្តមាច(Magus)​ហើយអ្នកគោរពច្រើនអស់រយះពេលជាយូរមកហើយ។ដោយយាងទៅតាម​អ្នកកានសាសនា​គ្រិស្តបានសរសេរសៀវភៅ​សំបុត្រជាទូទៅ​ពីរហើយ​និងសញ្ញានៃ​សេចក្ដីពិត​ដែលគាត់មានហេតុត្រឹមត្រូវ(ដូចជាសញ្ញជាសាវ័ករបស់គាត់ហើយនិងអ្នកបកប្រែទៀតផង)។និងសៀវភៅជាច្រើនទៀត ដែលជាការប្រតិបត្តិរបស់គាត់ ភីតធឺ គឺជាសិក្ខាបនៃព្រះយេស៊ូ ការប្រៀនប្រដៅ ហើយ សុភនិច្ឆ័យ គឺត្រូវបានច្រានចាលនៅព្រះវិហារសាសនាកាតូលិច ដែលមិនពិត។ដោយយាងទៅតាមគម្ពីរតេស្ដាម៉ង សន្ត ភេត ធឺគឺជាសាវ័កទីដប់ពីរដែលបានជ្រើសរើសដោយព្រះយេស៊ូរបស់សាវ័កដំបូង។អ្នកស្ទូចត្រីជាដើម គាត់បានដឹកនំាច្បាប់វិន័យជាមួយព្រះយេស៊ូក្នុងអំឡុងពេលនៅមិនទាន់ជាសាវ័កពេញលេញនៅឡើយដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងធំ។តាមគម្ពីរតេស្ដាម៉ង សន្ត សិលា បានទទួលសារភាពចំពោះព្រះយេស៊ូ ដូច មិចសាសដែលជាសាវ័ករបស់ព្រះយ៉េស៊ូ។

សន្តសិលា
ផ្នែកជាបន្តបន្ទាប់នៃ
ព្រះគ្រិស្តសាសនា


គ្រោងមតិកា · ក្លោងទ្វារ

ព្រះយេស៊ូ
ព្រះ​យេស៊ូ​ប្រសូត
បេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូ
ព្រះឈើឆ្កាង
ព្រះយេស៊ូ​មាន​ព្រះជន្ម​រស់ឡើងវិញ

ព្រះធម៌

គម្ពីរសញ្ញាចាស់
គម្ពីរសញ្ញាថ្មី
ដំណឹងល្អ
ព្រះគម្ពីរ
សម្ពន្ធមេត្រីថ្មី

ទេវវិទ្យា

ព្រះ
ព្រះត្រីឯក ព្រះវរបិតា ព្រះបុត្រា ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
សេចក្ដីសង្គ្រោះ
បុណ្យជ្រមុជទឹក
បេសកកម្ម

ប្រវត្តិសាស្រ្ត
ពួកសាវក
សាវកសីលា
សាវកប៉ុល
ព្រះនាងម៉ារី
គ្រីស្ទសាសនាដំបូង
ខនខនស្ទីនធីន
អាអ៊ូហ្គូស្ធីនូស នៃ ហុីបផូ
និកាយខាងកើត - ខាងលិចខាងលិច
ចលនាបះបោរ
បូជនីយកិច្ច
ថូម៉ាសអាគីណាស
កំណែទម្រង់
ម៉ាទីន លូធើរ
សម្ដេចប៉ាបយ៉ូហានប៉ូលទី២

និកាយា
ព្រះសហគមន៍កាតូលិក
គ្រិស្តអូស្សូដក់
ប្រូតេស្ដង់
អ្នកចូលនិវត្ត អាណាបាបទីស្ទ សាសនាអង់គ្លេកាន
បាទីស្ទ លូធូរីននិយម មេតូឌីស គ្រីស្ទអឌែលហ្វៀន

ឈ្មោះ និង ជីវប្រវត្តិ កែប្រែ

សន្ត សិលាឈ្មោះដើមរបស់គាត់គឺស៊ីម៉ន ស៊ីម៉នគឺជាភាសាអង់គ្លេស។ឈ្មោះបន្តាប់របស់គាត់គឺសិលា ឈ្មោះជាភាសាឡាតាំងគឺភេធ ត្រូស ជាមួយនិងធ្វើឲមានរបៀបជាប្រុស ដូចនិងការទន់ភ្លន់និងហ្មតចត់ និងក្នុងភាសាក្រិច គឺមានគំនិត ពិចារណាខ្ពស់ភាសាឡាតំាងភេត្រាល(petra) គឺបានកម្ចីមកពីភាសាក្រិច ដែលបានមកពីពាក្យ ស៊ីម៉ន ស៊ីហាម ដែលបន្ទាប់ពីឈ្មោះរបស់គាត់មុនគឺ ហិលិនីស៊ី អារាម៉ា(Hellenised Aramaic)។នៅក្នុងភាសាអង្គគ្លេសនិងភាសាអាឡឺម៉ង ពាក្យភេតធឺ(Peter)ភាសាបារំាង ភីរៀ(Pietro)ភាសាអ៊ីតាលី ភីត្រូ(Pietro) ហើយភាសាអេស្ពាញនិងព័រទុយហ្គ័លភេដ្រូ(Pedro)។ស៊ីយ៉ាឬអារ៉ាម៉ាជាសំគាល់អោយពាក្យសិលាគឺស៊ីមហាដែលក្លាយមកពីពាក្យក្រិចនដែលមានន័យសិលាដែរ ក៏ដូចជាសន្តសិលា ខាផា(Cepha)និងឃិពហា(Kepha) ដែលមកពីភាសាក្រិច ក៏មានន័យថាសិលាលដែរ។យ៉ាងនេះក៏ដោយលោករ៉ូដូ ពិចដែលជាទេវវិទូរបស់សាលនាកាតូលិក បានបដិសេធចំពោះន័យនៃពាក្យខាផា(Cepha)ថាជា ថ្ម បាល់ គុម្គឈើ អំបោះ និងពាក្យសិលាវាគ្រាន់តែជាន័យលាក់កំបាំងមួយ ភេត្រា(Petra) មានន័យតាមភាសាក្រិចថា សូរនៃសិលា ការរញ្ជួយនៃសិលា ច្រាំងថ្មចោទ ជាល្អាង ហើយ ពាក្យភិនត្រូល(Petros)មានន័យថាជា កំទេចថ្ម ។