ស្តេចមហាព្រហ្ម

ស្តេចមហាព្រហ្មថោវមហាព្រហ្ម (អង់គ្លេស: Mahabrahma ចិន: 四面神 ) ជាស្តេចនៃព្រះព្រហ្ម ទាំងជាន់ព្រហ្ម ។ ស្តេចមហាព្រហ្ម ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាស្តេចនៃព្រះព្រហ្ម ដូចជា ព្រះព្រហ្មរបស់ព្រហ្មញ្ញ សាសនា - ហិណ្ឌូសាសនា ដែរ។ តាមព្រះពុទ្ធសាសនា ព្រះព្រហ្ម មគឺជាអមនុស្សមួយប្រភេទដែលស្ថិតនៅក្នុងកាមភព ១៦ជាន់។ ព្រះព្រហ្ម មទំាងនោះស្ថិតនៅតាមជាន់ផ្សេងគ្នាតាមកំលាំងបុណ្យរបស់ខ្លួនដែលបានសន្សំទុក ដូចជាព្រះព្រហ្ម ណាមានស័កតូចគឺឋិតនៅជាន់ទី១ ព្រះព្រហ្ម ណាមានស័កធំបន្តិចក៏ឋិតនៅជាន់ទី២តាមលំដាប់រៀងដល់ជាន់ទី១៦។[១]

ស្តេចមហាព្រហ្មថោវមហាព្រហ្ម
ឈ្មោះ​ជាភាសាទីបេ tshangs pa chen po
ឈ្មោះជាចិន 四面神
ឈ្មោះជាភាសាថៃ ท้าวมหาพรหม

រូបភាពទេវរូបស្តេចមហាព្រហ្ម

កែប្រែ

កំណត់

កែប្រែ
  1. Jr, Robert E. Buswell; Jr, Donald S. Lopez (2013-11-24) (ជាen). The Princeton Dictionary of Buddhism. Princeton University Press. ល.ស.ប.អ. 978-1-4008-4805-8. https://books.google.com/books?id=DXN2AAAAQBAJ. 

មើលផងដែរ

កែប្រែ