ស្រុកកំពង់ធំ(ខេត្តឃ្លាំង)

រដ្ឋបាលកែប្រែ

ស្រុកកំពង់ធំ(ខេត្តឃ្លាំង) (អង់គ្លេស: $ ) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តឃ្លាំង   កម្ពុជាក្រោម ដែលមានរដ្ឋបាល ឃុំ និង ភូមិ÷

ស្រុកកំពង់ធំ(ខេត្តឃ្លាំង)
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរឡាតាំង
ឃុំក្នុងស្រុក
ឃុំគគីរ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ

អប់រំកែប្រែ

វត្តអាមកែប្រែ

មើលផងដែរកែប្រែ