ស្រុកសំរោង

ស្រុកសំរោង

ស្រុកសំរោងមាន២កន្លែងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា