ស្រុក​ក្បាលក្រពើ(ខេត្តពលលាវ)

ស្រុក​ក្បាលក្រពើ(ខេត្តពលលាវ) (អង់គ្លេស$) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តពលលាវ Flag of KKF.svg កម្ពុជាក្រោម ដែលមានរដ្ឋបាល ឃុំ និង ភូមិ÷

ស្រុក​ក្បាលក្រពើ(ខេត្តពលលាវ)
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរឡាតាំង
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ

ប្រជាជនកែប្រែ

អប់រំកែប្រែ

សាសនាកែប្រែ

វត្តកែប្រែ

មើលផងដែរកែប្រែ