ហ្គុតហ្វ្រាយ វីលហេម ឡែបនី

ឡែបនី (Gottfried Leibniz) (1 ខែកក្កដា 1646 Leipzing - 14 ខែវិច្ឆិកា 1716 Hanover) គឺអាឡឺម៉ង់មួយទស្សនវិទូនិងវិទ្យាសាស្រ្ត

ឡែបនី