ឡានសាង (លាវລ້ານຊ້າງ) រឺ ដំរីលាន គឺជារាជអាណាចក្រឡាវដែលមានអត្ថិភាពពីឆ្នាំ១៣៥៤ ដល់ ១៧០៧

ឡានសាង