ជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗមានន័យណាស់។

km អ្នកប្រើប្រាស់នេះជាជនជាតិ ខ្មែរ