១ (មួយ) ជា ចំនួនគត់ធម្មជាតិ បន្ទាប់ពី និង នៅមុខ លេខរ៉ូម៉ាងគឺ I

វត្ថុមានតែ ១កែប្រែ

មនុស្ស ឬ សត្វពួកខ្លះកែប្រែ

ព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទកែប្រែ

សាសនាយេស៊ូគ្រិស្តកែប្រែ

គណិតវិទ្យាកែប្រែ

ទូទៅកែប្រែ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

(a ≠ 0)

លក្ខណៈពិសេសកែប្រែ

  • គ្មាន  ​ ទេ ព្រោះ   ជានិច្ច។ (សូមមើល អនុគមន៍លោការីត ផង)
  • តាមរូបមន្ត   មិនពិតចំពោះ n = 9 ទេ ព្រោះ   នេះមានន័យថា 0.999999999999... = 1
  • 1 អាចជា ចំនួនបឋម និង ចំនួនមិនបឋម ផង ព្រោះ 1 ចែកដាច់តែ 1 ប៉ុណ្ណោះ។