បើកបញ្ជីមេ

វត្ថុមានតែ ១កែប្រែ

គណិតវិទ្យាកែប្រែ

ទូទៅកែប្រែ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

(a ≠ 0)

លក្ខណៈពិសេសកែប្រែ

  • គ្មាន  ​ ទេ ព្រោះ   ជានិច្ច។ (សូមមើល អនុគមន៍លោការីត ផង)
  • តាមរូបមន្ត   មិនពិតចំពោះ n = 9 ទេ ព្រោះ   នេះមានន័យថា 0.999999999999... = 1
  • 1 អាចជា ចំនួនបឋម និង ចំនួនមិនបឋម ផង ព្រោះ 1 ចែកដាច់តែ 1 ប៉ុណ្ណោះ។