២ (ពីរ: two) ជា ចំនួនគត់ធម្មជាតិ បន្ទាប់ពី និង នៅពីមុខ ។ ២ ជាចំនួនគូ

វត្ថុដែលមាន ២ កែប្រែ

មនុស្ស ឬ សត្វពួកខ្លះ កែប្រែ

ព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទ កែប្រែ

គណិតវិទ្យា កែប្រែ

  • គ្រប់ចំនួនរ៉ឺឡាទីបទាំងអស់ ចែកដាច់នឹង ២ លុះត្រា លេខនោះនៅខាងចុងមាន 0, 2, 4, 6, 8 (ជាចំនួនគូ
  • ២ ជា ចំនួនបឋម ដំបូងបំផុត និង ជាចំនួនគូតែ១ គត់។
  •  
  •  
  •  
  •