៣ (បី) ជាចំនួនបន្ទាប់ពី និង នៅពីមុខ ។ ៣ ជាចំនួនបឋម ទី១ បើមិនគិតលេខ​

របស់ដែលមាន ៣កែប្រែ

គណិតវិទ្យាកែប្រែ

សាសនាកែប្រែ

ព្រះពុទ្ធថេរវាទកែប្រែ

ព្រះយេស៊ូគ្រិស្តកែប្រែ

  • ការរួបរួមបីៈ ព្រះបីតា, ព្រះរាជបុត្រា, ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
  • ខាងសាសនាកាតូលិក មានគម្ពី៣៖ សញ្ញាចាស់, សញ្ញាថ្មី, (???)
  • សមាជិកបីនាក់នៃគ្រួសារបរិសុទ្ធៈ ព្រះយេស៊ូ, ម៉ារី, យូសែប

សាសនាអ៊ីស្លាមកែប្រែ

  • តាមទ្រឹស្ដីមហាម័ត មានទីក្រុងបរិសុទ្ធ៣៖ Mecca, មេឌីន. យេរូសាលឹម
  • អំឡុងពេល Wudhu ដៃ, មុខ និង ជើង លាង ៣ ដង

សាសនាហិណ្ឌូកែប្រែ

  • គម្ពីត្រៃវេទ មាន បី
  • ពាក្យ អោមៈ មាន័យថាៈ វិស្ណុ, សេវ និង ព្រះព្រហ្ម