​ស្រុកបាក់ទង់ជ័យ(ខេត្តនគររាជ)

ស្រុកបាក់ទង់ជ័យ ជាខេត្តនៃដែនដី ខេត្តនគររាជ

រដ្ឋបាលស្រុក កែប្រែ

ស្រុកបាក់ទុងជ័យ មានឃុំ

មើលផងដែរ កែប្រែ