​ស្រុកភ្នំដងរែក(ខេត្តសុរិន្ទ)

​ស្រុកភ្នំដងរែក(ខេត្តសុរិន្ទ) (អង់គ្លេស: $ District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តសុរិន្ទ ដែលមានរដ្ឋបាល ឃុំ និង ភូមិ÷

​ស្រុកភ្នំដងរែក(ខេត្តសុរិន្ទ)
ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune

ស្រុកភ្នំដងរែក មានឃុំ