ឃុំព្រៃព្នៅ (អង់គ្លេស: Prey Pnov Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង មាន ១០ភូមិ÷

ឃុំព្រៃព្នៅ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៤០៨០៧០១ ភូមិអង្គាសដី Angkeas Dei Village
១៤០៨០៧០២ ភូមិព្រហ្ម Prum Village
១៤០៨០៧០៣ ភូមិសាមគ្គី Sameakki Village
១៤០៨០៧០៤ ភូមិស្នាយភ្លើង Snay Phleung Village
១៤០៨០៧០៥ ភូមិព្រៃស្លា Prey Sla Village
១៤០៨០៧០៦ ភូមិព្រៃព្នៅ Prey Pnov Village
១៤០៨០៧០៧ ភូមិគ្រួស Kruos Village
១៤០៨០៧០៨ ភូមិសំរាប Samreab Village
១៤០៨០៧០៩ ភូមិកគោ Ka Kou Village
១៤០៨០៧១០ ភូមិស្រម៉ Srama Village

ព្រំប្រទល់នៃឃុំព្រៃព្នៅ

ឃុំព្រៃព្នៅ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

រដ្ឋបាលឃុំព្រៃព្នៅ

កែប្រែ
មាន ១០ភូមិគឺ÷
  • ភូមិ​ព្រៃព្នៅ
  • ភូមិព្រៃស្លា
  • ភូមិស្នាយភ្លើង
  • ភូមិសាមគ្គី
  • ភូមិគ្រួស
  • ភូមិសំរាប
  • ភូមិកគោ
  • ភូមិស្រម៉
  • ភូមិព្រហ្ម (ហៅភូមិចន្ទោល)
  • ភូមិអង្គាសដី

ព្រំប្រទល់

កែប្រែ
ឃុំធាយ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំពោធិ៍ទី ឃុំចុងអំពិល ឃុំឃុំកញ្ចំ និង ឃុំព្រៃស្នៀត ឃុំព្រៃកន្លោង និង ឃុំពពឺស

អប់រំ

កែប្រែ

បឋមសិក្សា

កែប្រែ

១. សាលាបឋមសិក្សាព្រៃព្នៅ

២. សាលាបឋមសិក្សាព្រៃស្លា

៣. សាលាបឋមសិក្សាព្រហ្ម

៤. សាលាបឋមសិក្សាគ្រួស

៥. សាលាបឋមសំរាប

៦. សាលាបឋមសិក្សាស្រម៉

៧. សាលាបឋមសិក្សាសាមគ្គី

៨. សាលាបឋមសិក្សាស្នាយភ្លើង

វិទ្យាល័យ

កែប្រែ

វិទ្យាល័យព្រៃព្នៅ

សាសនា

កែប្រែ

ព្រះពុទ្ធសាសនា

កែប្រែ

១. វត្តព្រហ្មស្សរារាម (ហៅវត្តព្រៃព្នៅខាងជើង)

២. វត្តមង្គលសិរី (ហៅវត្តព្រៃព្នៅខាងត្បូង)

ផ្សារ

កែប្រែ

រមណីដ្ឋាន

កែប្រែ

ឯកសារពិគ្រោះ

កែប្រែ