​តាវស៊ឺ - បព្វជិតសាសនាតាវ (អង់គ្លេស: Daoshiថៃ: เต๋าซื่อ, นักพรตเต๋า,道士 ) គឺ​ ព្រះសង្ឃនៃសាសនាតៅ).[១]

តាវស៊ឺ (បព្វជិតនៃសាសនាតៅ).
តាវស៊ឺ (បព្វជិតនៃសាសនាតៅ).
តាវស៊ឺ (បព្វជិតនៃសាសនាតៅ).

កំណត់កែប្រែ

មើលផងដែរកែប្រែ