សាសនាអ្នកស្រុកចិន

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី សាសនាអ្នកស្រុកចិន ​)

សាសនាប្រជាប្រិយចិនសាសនាអ្នកស្រុកចិន ​ (ចិន: 中國民間信仰 , អង់គ្លេស: Chinese folk religion , ថៃ: ศาสนาชาวบ้านจีน ) គឺ សាសនាបុរាណក្នុងជនចិន-ប្រទេសតៃវ៉ាន់ ពីមុន ព្រះពុទ្ធសាសនា​,សាសនាតាវ,សាសនាខុងជឺ ៕៚

សាសនាប្រជាប្រិយចិន
សាសនាអ្នកស្រុកចិន ​
រានទេវតានៃសាសនាប្រជាប្រិយចិន.
រានទេវតានៃសាសនាប្រជាប្រិយចិន


កំណត់ កែប្រែ

មើលផងដែរ កែប្រែ