ព្រះម៉ែស៊ីវ៉ាងម៉ូ

ព្រះម៉ែស៊ីវ៉ាងម៉ូ (អង់គ្លេស: Queen Mother of the Westថៃ: ซีหวังหมู่,玉皇上帝) ជាស្តេចទេពធីតាចិននៃសាសនាអ្នកស្រុកចិន ,សាសនាតាវ,សាសនាខុងជឺ ៕៚ .[១]ព្រះនាង គឺ ព្រះមហាក្សត្រីជាមាតារាជនីខាងលិច។ [២]

ព្រះម៉ែស៊ីវ៉ាងម៉ូ
ទេវរូបព្រះម៉ែស៊ីវ៉ាងម៉ូ.
ទេវរូបព្រះម៉ែស៊ីវ៉ាងម៉ូ.
ទេវរូបព្រះម៉ែស៊ីវ៉ាងម៉ូ.

កំណត់ កែប្រែ

មើលផងដែរ កែប្រែ