ព្រះម៉ែស៊ីវ៉ាងម៉ូ

ព្រះម៉ែស៊ីវ៉ាងម៉ូ (អង់គ្លេស: Queen Mother of the Westថៃ: ซีหวังหมู่,玉皇上帝) ជាស្តេចទេពធីតាចិននៃសាសនាអ្នកស្រុកចិន ,សាសនាតាវ,សាសនាខុងជឺ ៕៚ .[១]ព្រះនាង គឺ ព្រះមហាក្សត្រីជាមាតារាជនីខាងលិច។ [២]

ព្រះម៉ែស៊ីវ៉ាងម៉ូ
玉里崙敦古鳳宮 (34)三樓八卦殿(舊王母娘娘神像.jpg
ទេវរូបព្រះម៉ែស៊ីវ៉ាងម៉ូ.
ទេវរូបព្រះម៉ែស៊ីវ៉ាងម៉ូ.
ទេវរូបព្រះម៉ែស៊ីវ៉ាងម៉ូ.

កំណត់កែប្រែ

មើលផងដែរកែប្រែ