ទំព័រគំរូ:អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច

អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច
VFPt Solenoid correct2.svg
អគ្គីសនី · ម៉ាញ៉េទិច