បឋមភាគ (សៀវភៅលេខ ១២)កែប្រែ

មហាវារ១៦កែប្រែ

សមុដ្ឋានសីសសង្ខេបកែប្រែ

ទុតិយភាគ (សៀវភៅលេខ ១៣)កែប្រែ

ខន្ធកបុច្ឆាកែប្រែ

ឯកុត្តរិកៈកែប្រែ

ឧបោសថាទិបុច្ឆាវិសជ្ជនាកែប្រែ

គាថាសង្គណិកៈកែប្រែ

អធិករណភេទកែប្រែ

អបរគាថាសង្គណិកកែប្រែ

ចោទនាកណ្ឌកែប្រែ

ចូឡសង្គាមកែប្រែ

មហាសង្គាមកែប្រែ

កឋិនភេទកែប្រែ

ឧបាលិបញ្ចកៈកែប្រែ

សមុដ្ឋានកែប្រែ

ទុតិយគាថាសង្គណិកកែប្រែ

សេទមោចនគាថាកែប្រែ

បញ្ចវគ្គកែប្រែ

ឯកសារ​យោងកែប្រែ

  1. ព្រះត្រៃបិដក > វិន័យបិដក > បរិវារវគ្គ