បឋមភាគ (សៀវភៅលេខ ១២) កែប្រែ

មហាវារ១៦ កែប្រែ

សមុដ្ឋានសីសសង្ខេប កែប្រែ

ទុតិយភាគ (សៀវភៅលេខ ១៣) កែប្រែ

ខន្ធកបុច្ឆា កែប្រែ

ឯកុត្តរិកៈ កែប្រែ

ឧបោសថាទិបុច្ឆាវិសជ្ជនា កែប្រែ

គាថាសង្គណិកៈ កែប្រែ

អធិករណភេទ កែប្រែ

អបរគាថាសង្គណិក កែប្រែ

ចោទនាកណ្ឌ កែប្រែ

ចូឡសង្គាម កែប្រែ

មហាសង្គាម កែប្រែ

កឋិនភេទ កែប្រែ

ឧបាលិបញ្ចកៈ កែប្រែ

សមុដ្ឋាន កែប្រែ

ទុតិយគាថាសង្គណិក កែប្រែ

សេទមោចនគាថា កែប្រែ

បញ្ចវគ្គ កែប្រែ

ឯកសារ​យោង កែប្រែ

  1. ព្រះត្រៃបិដក > វិន័យបិដក > បរិវារវគ្គ