ឈូក​ច្រាល

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ផ្កាឈូក)

ឈូក​ច្រាល (អង់គ្លេស: Nymphaea nouchali ) គឺ ជាជលជជាតិ​ពួក​មួយ ដើម​រឹង​មាន​បន្លា, ស្លឹក​ធំ​កំពាង, ផ្កា​ប្រើ​ជា​គ្រឿង​បូជា,

​​​ ​ ​ ផ្កាឈូក​ច្រាល
Blue Water Lily (Nymphaea Nouchali).jpg
ភាសាអង់គ្លេស Nymphaea nouchali
Nymphaea stellata
or simply blue lotus
Binomial name Nymphaea nouchali
Burm. f.
Synonyms Castalia lotus (L.) Wood
Castalia mystica Salisb.
Castalia thermalis (DC.) Simonk.
ផ្កាឈូក​ច្រាល.

កំណត់កែប្រែ

មើលផងដែរកែប្រែ