ភាសាអាល្លឺម៉ង់

ភាសាអាល្លឺម៉ង (Deutsch) គឺជាភាសាខាងលិច ដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងភាសាអង់គ្លេស និងភាសាហូឡង់។ វាគឺជាភាសាមួយដែលគេនិយមប្រើលើកដំបូង នៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុប។ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ប្រមាណ ១២០ លាននិយាយភាសារបស់គេ និងមាន៨០លាននិយាភាសាអាល្លឺម៉ង់ដែលមិនមែន ជាជនជាតិនេះ។ភាសានេះជាភាសាអន្តរជាតិដែលត្រូវគេប្រើនៅក្នុង សាលារៀន សកសវិទ្យាល័យ និងមជ្ឈមណ្ឌុលនានាក្នុងពិភពលោក។

ភាសាអាល្លឺម៉ង់
Deutsch
ការបញ្ចេញសំឡេង[ˈdɔʏtʃ]
ដើមកំណើតនៅអាល្លឺម៉ង់
តំបន់primarily German-speaking Europe, also in the worldwide German diaspora
អ្នកនិយាយដើមកំណើត
[២]
L2 speakers: 10–15 million (2014)[២]
Indo-European
ទម្រង់ស្តង់ដារ
Latin (German alphabet)
German Braille
Signed German, LBG
(Lautsprachbegleitende / Lautbegleitende Gebärden)
ស្ថានភាពផ្លូវការ
ភាសាផ្លូវការនៅក្នុង


Several international institutions
ភាសាជនជាតិភាគតិច
ត្រូវបានទទួលស្គាល់
គ្រប់គ្រងដោយNo official regulation
(German orthography regulated by the Council for German Orthography[៣]).
កូដភាសា
ISO 639-1de
ISO 639-2ger (B)
deu (T)
ISO 639-3Variously:
deu – German
gmh – Middle High German
goh – Old High German
gct – Colonia Tovar German
bar – Bavarian
cim – Cimbrian
geh – Hutterite German
ksh – Kölsch
nds – Low German[lower-alpha ១]
sli – Lower Silesian
ltz – Luxembourgish[lower-alpha ២]
vmf – Mainfränkisch
mhn – Mócheno
pfl – Palatinate German
pdc – Pennsylvania German
pdt – Plautdietsch[lower-alpha ៣]
swg – Swabian German
gsw – Swiss German
uln – Unserdeutsch
sxu – Upper Saxon
wae – Walser German
wep – Westphalian
hrx – Riograndenser Hunsrückisch
yec – Yenish
ហ្គ្រតតូឡកhigh1287  High Franconian
uppe1397  Upper German
Linguasphere
further information
52-AC (Continental West Germanic)
> 52-ACB (Deutsch & Dutch)
> 52-ACB-d (Central German incl. 52-ACB–dl & -dm Standard/Generalised High German)
+ 52-ACB-e & -f (Upper German & Swiss German)
+ 52-ACB-h (émigré German varieties incl. 52-ACB-hc Hutterite German & 52-ACB-he Pennsylvania German etc.)
+ 52-ACB-i (Yenish);
Totalling 285 varieties: 52-ACB-daa to 52-ACB-i
  (Co-)Official and majority language
  Co-official, but not majority language
  Statutory minority/cultural language
  Non-statutory minority language
អត្ថបទនេះមាននិមិត្តសញ្ញាសូរសព្ទ IPA ដោយគ្មានការគាំទ្រការបកប្រែត្រឹមត្រូវ អ្នកអាចឃើញសញ្ញាសួរ ប្រអប់ ឬនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងទៀតជំនួសឱ្យតួអក្សរយូនីកូដ សម្រាប់ការណែនាំណែនាំអំពីនិមិត្តសញ្ញា IPA សូមមើល ជំនួយ:IPA

ឯកសារយោង

កែប្រែ
  1. Mikael Parkvall, "Världens 100 största språk 2010" (The World's 100 Largest Languages in 2010), in Nationalencyklopedin
  2. ២,០ ២,១ ២,២ Ulrich Ammon: Die Stellung der deutschen Sprache in der Welt. (PDF) de Gruyter Mouton, Berlin/München/Boston 2015, ISBN 978-3-11-019298-8.[ទំព័រត្រូវការ]
  3. "Rat für deutsche Rechtschreibung – Über den Rat". Rechtschreibrat.ids-mannheim.de. Retrieved 11 October 2010.
  4. ៤,០ ៤,១ Jan Goossens: Niederdeutsche Sprache – Versuch einer Definition. In: Jan Goossens (Hrsg.): Niederdeutsch, Sprache und Literatur. Eine Einführung. 2. Auflage. Wachholtz, Neumünster 1983, S. 13–15 und Niederdeutsch – Sprache und Literatur. Karl Wachholtz, Neumünster 1973, S. 9–27.


Cite error: <ref> tags exist for a group named "lower-alpha", but no corresponding <references group="lower-alpha"/> tag was found