មហេន្ទ្រវម៌្ម (ភវបុរ)

វ្រះបាទមហេន្ទ្រវម៌្ម នៃភវបុរ បើតាមសិលាចារឹកប្រែរូបនិយាយថាព្រះបាទរាជេន្ទ្រវម៌្មទី២អាចឡើងសោយរាជ្យពីព្រះបាទហឝ៌វម៌្មទី២ ដោយសារតែព្រះអង្គមានបិតាព្រះនាមមហេន្ទ្រវម៌្ម នៅភវបុរ (កម្វុជគោក) និងមាតាព្រះនាមមហេន្ទ្រទេវីជាបងបង្កើតព្រះបាទយឝោវម៌្មទី១ ជាក្សត្រខាងសោមវង្សទើបអាចសោយរាជ្យពីស្ដេចខាងសោមវង្សបាន។

មហេន្ទ្រវម៌្ម
វ្រះបាទ
រាជ្យមុនមិនស្គាល់
រាជ្យបន្តមិនស្គាល់
ស្វាមី/មហេសីមហេន្ទ្រទេវី
បុត្រជយវម៌្មទី៤ រាជេន្ទ្រវម៌្មទី២, មហេសីនៃព្រះបាទយឝោវម៌្មទី១