រាជវង្សស៊ីសុវត្ថិ

រាជវង្សស៊ីសុវត្ថិ គឺជាព្រះរាជវង្សវង្សានុវង្សមួយក្នុងចំណោម ព្រះរាជវង្សវង្សានុវង្ស ទាំងពីររបស់ ប្រទេសកម្ពុជា រួមជាមួយសមភាគីរបស់ខ្លួនគឺ រាជវង្សនរោត្តម ។ វាជារាជវង្សវង្សានុវង្សដែលកាន់អំណាចពីឆ្នាំ 1904 ដល់ឆ្នាំ 1941 ។ វា​បាន​បង្កើត ​ព្រះមហាក្សត្រ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា ​ចំនួន​បី និង ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ​ចំនួន​ប្រាំ​នាក់​។

រាជវង្សស៊ីសុវត្ថិ
[] Error: {{Lang}}: no text (help)
ប្រទេស កម្ពុជា
បង្កើតឡើងExpression error: Unrecognized punctuation character "{". ១៩០៤ (១៩០៤-{{{month}}}-{{{day}}}) (Expression error: Unrecognized punctuation character "១". years ago)
ស្ថាបនិកសុីសុវត្ថិ
ក្បាលបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នអសកម្ម
ចំណងជើង

សមាជិករាជវង្ស

កែប្រែ
 • ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទី១ (១៨៤០-១៩២៧)
  • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ ឦសានវង្ស (១៨៥៨-១៩០៦)
   • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ យិបភីផាន់ (១៨៧៧-១៩៦៧)
   • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ រតនា (១៨៧៨-១៩៤៦)
    • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ ភីនារី
    • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ សូរិការតនា
    • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ សិរិមតៈ (១៩១៤-១៩៧៥)
     • ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិ ចរិយា (ប្រសូត ១៩៤០)
      • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ ឆារីឌី (កើតឆ្នាំ ១៩៧៤)
     • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ សិរីរ័ត្ន (ប្រសូត ១៩៤៦)
    • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ មេថាវី (១៩២២-១៩៧៨)
     • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ ធម្មិកោ (ប្រសូត ១៩៥២)
    • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ អេសសារ៉ូ (១៩២៤-២០០៤)
     • ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិ តេសសូ
    • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ វិទូរីយ៉ា (១៩២៧-១៩៧៨)
    • ស៊ីសុវត្ថិ ថុននីកា (១៩២៩-១៩៧៥)
    • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ វិរោតា (១៩៣២-១៩៧៥)
    • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ ជុនធីម៉ា (១៩៣៥-១៩៧៥)
   • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ ស៊ីសុរា (១៨៧៩-១៩២៧) បានរៀបអភិសេកជាមួយ ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ តារាម៉េត
    • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ រិទ្ធថារ៉ាវង្ស (១៩៣៥-១៩៧៥)
     • ហ.ស៊ីសុវត្ថិ សារារិទ្ធ
   • ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិ ឆាតធីវង្ស (១៨៨៧-១៩៥៤)
  • ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិ ដួង ម៉ាឌូរ៉ា (១៨៦៣-)
  • សម្តេច ស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស (១៨៧៥-១៩៤១) បានរៀបអភិសេក នរោត្តម កណ្ណវីម៉ាន នរៈទេវី (១៨៧៦-១៩១២)
   • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ មុនីរ៉េត (១៩០៩-១៩៧៥)
   • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ មុនីពង្ស (១៩១២-១៩៥៦)
    • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ សាមីលមុនីពង្ស (១៩៤១)
    • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ ពង្សៀ (១៩៤២-១៩៧៥)
    • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ លីសា (១៩៤២-១៩៧៥)
    • ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិ មុនីស៊ីសុវត្ថិ (១៩៤៣-១៩៧៥)
    • ព្រះបាទ ស៊ីសុវត្ថិ មុនីរង្សី (១៩៤៣)
    • ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិ សុវត្ថិវង្ស (១៩៤៥-១៩៩៤)
    • ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិ ពង្សនារី (១៩៤៧)
    • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ មុនីសោភា (១៩៤៩-១៩៧៥)
    • ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិ ដួងតារាវង្ស (១៩៥០-១៩៧៤)
    • ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិ រាសីមុនី (១៩៥២-១៩៧៥)
    • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ ស៊ីវម៉ាន (១៩៥៣-១៩៧៥)
    • HRH Sylvia Sisowath (1954-1975)
    • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ ពន្នីរ័ត្ន (១៩៥៦-១៩៧៥)
   • ព្រះបាទ ស៊ីសុវត្ថិ កុសុមៈ (១៩០៤-១៩៧៥) បាន រៀបអភិសេក ជាមួយ ព្រះបាទនរោត្តម សុរាម្រឹត
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ ចំរុងវង្ស (១៨៧០-១៩១៦) បានរៀបអភិសេកជាមួយ ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ យូភិផាន។
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ វឌ្ឍនាវង្ស (១៨៩១-១៩៧២)
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ ដួង លក្ខិណា
  • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ តារារ៉េត
 • ស៊ីសុវត្ថិ ណារិទ្ធ (កើតឆ្នាំ ១៩៦៤)
  • រីឆាត ស៊ីសុវត្ថិ ឆោរ័ត្នវង្ស (កើតឆ្នាំ ១៩៨៨)
  • ជេស៊ីកា ដាលីយ៉ា ស៊ីសុវត្ថិ (កើតឆ្នាំ ១៩៩២)
  • ស៊ីសុវត្ថិ នរិវង្ស នីកូ (កើតឆ្នាំ ១៩៩២)
  • ស៊ីសុវត្ថិ ណារីតា (កើតឆ្នាំ ១៩៩៦)
  • ស៊ីសុវត្ថិ ចក្រី វីរៈទេព (កើតឆ្នាំ ១៩៩៧)
  • ស៊ីសុវត្ថិ កេតណា (កើតឆ្នាំ ២០០៧)
  • ស៊ីសុវត្ថិ រតនាទេវី (កើតឆ្នាំ ២០០២)
 • ស៊ីសុវត្ថិ យឿនវង្ស (១៩១៨-២០០៨)

បញ្ជីរាយនាមព្រះមហាក្សត្រស៊ីសុវត្ថិ

កែប្រែ
ឈ្មោះ សោយរាជ្យ
ស៊ីសុវត្ថិ ថ្ងៃទី 27 ខែមេសាឆ្នាំ 1904 – ថ្ងៃទី 9 ខែសីហាឆ្នាំ 1927
ស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស ថ្ងៃទី 9 ខែសីហាឆ្នាំ 1927 – ថ្ងៃទី 24 ខែមេសាឆ្នាំ 1941
ស៊ីសុវត្ថិ កុសុមៈ ថ្ងៃទី 20 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 1960 – ថ្ងៃទី 9 ខែតុលា ឆ្នាំ 1970

បញ្ជី​ឈ្មោះ​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ស៊ីសុវត្ថិ

កែប្រែ
ឈ្មោះ រយៈពេល
ស៊ីសុវត្ថិ មុនីរ៉េត ១៩៤៥–១៩៤៦
ស៊ីសុវត្ថិ យុត្តិវង្ស ១៩៤៦–១៩៤៧
ស៊ីសុវត្ថិ វឌ្ឍនាវង្ស ១៩៤៧–១៩៤៨
ស៊ីសុវត្ថិ មុនីពង្ស ១៩៥០–១៩៥១
ស៊ីសុវត្ថិ សិរិមតៈ ១៩៧១-១៩៧២

ឯកសារយោង

កែប្រែ