រានទេវតា ( ចិន: 土地神屋 អង់គ្លេស: Spirit housesថៃ: ศาลพระภูมิ ) គឺជា កន្លែងដាក់របស់របរថ្វាយទេវតាឬវិញ្ញាណរបស់សាសនាខ្មោចនិងសាសនាស្រុកក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍.[១][២][៣]

រានទេវតា
រានទេវតា នៅសាសនាខ្មោចនិងសាសនាស្រុក.
រានទេវតា
រានទេវតា នៅសាសនាខ្មោចនិងសាសនាស្រុក.

កំណត់ កែប្រែ

  1. William Henry Scott (1994). Barangay: Sixteenth Century Philippine Culture and Society. Quezon City: Ateneo de Manila University Press. ល.ស.ប.អ. 9715501354. https://archive.org/details/BarangaySixteenthCenturyPhilippineCultureAndSociety. 
  2. A. L. Kroeber (1918). "The History of Philippine Civilization as Reflected in Religious Nomenclature". Anthropological Papers of the American Museum of Natural History XXI (Part II): 35–37.
  3. Fay-Cooper Cole & Albert Gale (1922). "The Tinguian; Social, Religious, and Economic life of a Philippine tribe". Field Museum of Natural History: Anthropological Series 14 (2): 235–493.