បញ្ជីរាយព្រះនាមព្រះមហេសីរបស់ព្រះមហាក្សត្រមីយ៉ាន់ម៉ា

រាយព្រះនាមព្រះមហេសីនៃព្រះមហាក្សត្រនៃមីយ៉ាន់ម៉ា

សម្ដេច​ព្រះ​រាជ​អគ្គ​មហេសី សុភយាល័ត ព្រះអគ្គមហេសី និង ស្តេចស៊ីប៊មីន.

រាជវង្សកូនបោន (ឆ្នាំគ.ស . ១៧៥២–១៨៨៥ )

កែប្រែ

ស្តេចស៊ីប៊មីន (គ.ស. ១៨៧៨ ដល់ គ.ស. ១៨៨៥)

កែប្រែ
លេខរៀង រូបភាព ព្រះនាម ព្រះរាជឥស្សរិយយស
០១
ព្រះនាងសុភយាល័ត (ស៊ូផាយ៉ាឡាត់) ព្រះអគ្គមហេសី
០២
ព្រះនាងសលិនសុភយា (សាលីនស៊ូផាយ៉ា)[១] [២]. ព្រះមហេសី
០៣
ព្រះនាងសុភយាចី (ស៊ូផាយ៉ាជី)[២] ព្រះមហេសី
០៤
ព្រះនាងសុភយាកះលេ.
ព្រះនាងសុភយាកះលេ.
ព្រះនាងសុភយាលេ (ស៊ូផាយ៉ាឡេ)[៣] ព្រះមហេសី

មើលផងដែរ

កែប្រែ
  1. Taṅʻ (Takkasuilʻ.), Cinʻ (2005) (ជាmy). Sī po bhu raṅʻ nhaṅʻʹ Cu Phu Rā ̋latʻ. Ññoṇʻ ramʻ ̋Cā ʾupʻ tuikʻ. https://books.google.com/books?id=cnVuAAAAMAAJ&q=%E1%80%85%E1%80%9C%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AF%E1%80%96%E1%80%AF%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8. 
  2. ២,០ ២,១ เสียงกระซิบที่ฝ่ายใน...กับ...เสียงร่ำไห้ที่ท้ายวัง[តំណភ្ជាប់ខូច]
  3. The Royal Family of Burma