បញ្ជីរាយព្រះនាមអធិរាជិនីចិន

រាយព្រះនាមម្ចាស់ក្សត្រីនៃអធិរាជចិន

សម្ដេច​ព្រះ​រាជ​អគ្គ​មហេសី វា់នលង ព្រះអគ្គមហេសី នៃព្រះអធិរាជ ពូជី.

រាជវង្សឈីង (ឆ្នាំគ.ស ១៦៤៤-១៩១១)

កែប្រែ

ព្រះអធិរាជ ពូជី (០២ ខែធ្នូ ១៩០៨- ១២ ខែកុម្ភៈ ១៩១២)

កែប្រែ
លេខរៀង រូបភាព ព្រះនាម ព្រះរាជឥស្សរិយយស
០១
ព្រះនាងវា់នលង.
ព្រះនាងវា់នលង (អភិសេក: គ.ស.១៩២២ - សុគត គ.ស. ១៩៤៦ ). ព្រះអគ្គមហេសី
(ចក្រវរ្តិនី)
០២
ព្រះនាងវេនស៊ីវ.
ព្រះនាងវេនស៊ីវ (អភិសេក: គ.ស.១៩២២ - លែងលះ: គ.ស. ១៩៣១ ). ព្រះមហេសី
០៣
ព្រះនាងតាន់ យូលីង.
ព្រះនាងតាន់ យូលីង (អភិសេក: គ.ស.១៩៣៧ ; ស្លាប់ ១៩៤២) ព្រះមហេសី
០៤
ព្រះនាងលី យូឈីន.
ព្រះនាងលី យូឈីន (អភិសេក: គ.ស.១៩៤៣ - លែងលះ: គ.ស.១៩៥៧ ). ព្រះស្នំ
០៥
លី ស៊ូ សៀន.
ព្រះនាង លី ស៊ូ សៀន (អភិសេក: គ.ស.១៩៦២ - គ.ស.១៩៦៧ រាជពន្ធភាព -សុគត ). ព្រះអគ្គមហេសី
(ចក្រវរ្តិនី)

មើលផងដែរ

កែប្រែ