បញ្ជីរាយព្រះនាមព្រះមហេសីនៃព្រះមហាក្សត្រនៃថៃ

រាយព្រះនាមព្រះមហេសីនៃព្រះមហាក្សត្រនៃថៃ

អាណាចក្រសុខោទ័យកែប្រែ

រាជវង្សព្រះរោងកែប្រែ

ព្រះអគ្គមហេសី និង ព្រះស្នំ
วัดมหาธาตุ 001.jpg
ព្រះនាងសឿង ព្រះអគ្គមហេសី១ នៃពុកឃុនឝ្រីឥន្ទ្រាទិត្យ រឺ ពញារោង.

អាណាចក្រអយុធ្យាកែប្រែ

រាជវង្សឧទងកែប្រែ

ព្រះអគ្គមហេសី និង ព្រះស្នំ
Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png
ព្រះនាងភូមិម៉ាវ៉ាឌី ព្រះអគ្គមហេសីនៃព្រះបាទឧទង.
Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png
មិនស្គាល់ឈ្មោះ ព្រះអគ្គមហេសីនៃព្រះចៅ រាមេសូរ.

រាជវង្សសុវណ៌ភូមិកែប្រែ

ព្រះអគ្គមហេសី និង ព្រះស្នំ
Suriyothai on her elephant.jpg
ព្រះនាងឝ្រីសុរិយោទ័យ ព្រះអគ្គមហេសី១ នៃព្រះបាទមហាចក្រពត្រាធិរាជ.

រាជវង្សសុខោទ័យកែប្រែ

ព្រះអគ្គមហេសី និង ព្រះស្នំ
Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png
ព្រះនាងវិសុទ្ធិក្ឞត្រីយ៍ ព្រះអគ្គមហេសី១ នៃព្រះបាទមហាធម៌រាជាធិរាជ., ព្រះមាតានៃព្រះបាទនរេឝ្វរ.
Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png
ព្រះនាងមណីរតនា ព្រះអគ្គមហេសី១ នៃព្រះបាទនរេឝ្វរ.
Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png
ព្រះនាងឯកក្សត្រី ព្រះអគ្គមហេសី២ នៃព្រះបាទនរេឝ្វរ.,ព្រះរាជធីតាព្រះបាទស្រីសុរិយោពណ៌, ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជា-សម័យលង្វែក [១][២] [៣]
Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png
អយុធ្យាមីប៉ាយ៉ា(មិនស្គាល់ឈ្មោះ) ព្រះអគ្គមហេសី៣ នៃព្រះបាទនរេឝ្វរ,ព្រះរាជធីតា ព្រះមហាក្សត្រ អាណាចក្រល៉ា្នន៉ា (លាននា).

រាជវង្សប្រាសាទទងកែប្រែ

ព្រះអគ្គមហេសី និង ព្រះស្នំ
Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png
ព្រះនាងក្សត្រី ព្រះអគ្គមហេសី១ នៃព្រះបាទនារាយណ៍.
Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png
ព្រះផេនភី(មិនស្គាល់ឈ្មោះ) ព្រះអគ្គមហេសី២ នៃព្រះបាទនារាយណ៍.
Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png
ថៅស្រីជូឡាឡាក់ (ចាម) ព្រះស្នំ នៃព្រះបាទនារាយណ៍.
Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png
គសាវ៉ាឌី (រ័ត្នយ៉ាធាវី) ព្រះស្នំ នៃព្រះបាទនារាយណ៍.

រាជវង្សបានព្លូហ្លួងកែប្រែ

ព្រះអគ្គមហេសី និង ព្រះស្នំ
Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png
ព្រះនាងរ៉ាចនរ៉ក់ ព្រះអគ្គមហេសី១ នៃព្រះបាទទាយស្រះ.

អាណាចក្រធនបុរីកែប្រែ

រាជវង្សធនបុរីកែប្រែ

ព្រះអគ្គមហេសី និង ព្រះស្នំ
Phra Racha Wang Derm (I).jpg
ព្រះនាងបាតបូរីឆា ព្រះអគ្គមហេសី១ នៃព្រះបាទតាកស៊ីន.

អាណាចក្ររតនកោសិន្ទ្រកែប្រែ

រាជវង្សចក្រីកែប្រែ

ព្រះអគ្គមហេសី និង ព្រះស្នំ
Emblem of the House of Chakri.svg
ព្រះនាងអាម៉ារិនដារ៉ា ព្រះអគ្គមហេសី នៃព្រះបាទពុទ្ធយ៉តហ្វាចុឡាលោក.
Emblem of the House of Chakri.svg
ព្រះនាងស្រីសុរិន្ទយ៉េនដារ៉ា ព្រះអគ្គមហេសី នៃព្រះបាទពុទ្ធលើសឡានភាល័យ.
Emblem of the House of Chakri.svg
ព្រះនាងគន្ធុនធីបផាយ៉ាវ៉ាឌី ព្រះមហេសី នៃព្រះបាទពុទ្ធលើសឡានភាល័យ.
Emblem of the House of Chakri.svg
ព្រះនាងស្រីសុលឡាឡៃ ព្រះស្នំ នៃព្រះបាទពុទ្ធលើសឡានភាល័យ.,ព្រះមាតានៃព្រះបាទចេស្ដាបតិន្ទ្រ.
Emblem of the House of Chakri.svg
ព្រះនាងសូម៉ាណាតវ៉ាដថណាវ៉ាឌី ព្រះអគ្គមហេសី១ នៃព្រះបាទមង្កុដ
Queen Debsirindra.jpg
សម្តេចព្រះទេពសិរិន្ទ្រាបរមរាជិនី ព្រះអគ្គមហេសី២ នៃព្រះបាទមង្កុដ.,ព្រះមាតានៃព្រះបាទចុល្លាង្ករណ៍.
Queen Sunandha of Siam.jpg
សម្តេចព្រះនាងចៅសុន័ទ្នាកុមារីរ័តន៍ ព្រះអគ្គមហេសី១ នៃព្រះបាទចុល្លាង្ករណ៍.
Savang Vadhana Queen consort of Siam.jpg
សម្តេចព្រះនាងចៅសាវាដវ័ទន្នា ព្រះអគ្គមហេសី នៃព្រះបាទចុល្លាង្ករណ៍.
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ.jpg
សម្ដេចព្រះនាងចៅសៅវភាផង់សីុ ព្រះបរមរាជិនីនាថ ព្រះអគ្គមហេសី២ នៃព្រះបាទចុល្លាង្ករណ៍. ]].,ព្រះមាតានៃព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមេន្ទ្រមហាវជិរាវុធ ព្រះមង្កុដក្លៅចៅយូហួ.
HM Queen Indrasakdi Sachi.jpg
សម្តេចព្រះនាងចៅឥន្ទ្រសក្តិសចី ព្រះវររាជជាយា ព្រះអគ្គមហេសី នៃព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមេន្ទ្រមហាវជិរាវុធ ព្រះមង្កុដក្លៅចៅយូហួ.
Prueang Sucharitakul 14-7-64.jpg
ព្រះសុច្រិត្តសុតា អគ្គមហេសី នៃព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមេន្ទ្រមហាវជិរាវុធ ព្រះមង្កុដក្លៅចៅយូហួ.
Lashamilavan.jpg
ព្រះនាងល័ក្សមីលាវ័ល្យ អគ្គមហេសី នៃព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមេន្ទ្រមហាវជិរាវុធ ព្រះមង្កុដក្លៅចៅយូហួ.
Suvaddhana and Bejaratana Rajasuda in 1925.jpg
សម្តេចព្រះនាងសុវ័ទ្នា ព្រះវររាជទេវី ព្រះវររាជទេវី នៃព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមេន្ទ្រមហាវជិរាវុធ ព្រះមង្កុដក្លៅចៅយូហួ.
HM Queen Rambhai.jpg
រាំភៃផាន់នី អគ្គមហេសីព្រះមហាក្សត្រិយានីនៃព្រះប៉ុកក្លៅចៅយូហួ.
សម្ដេចព្រះនាងចៅសិរិកិតិ៍ ព្រះបរមរាជិនីនាថ ព្រះបរមរាជជននីផាន់ពីហ្លួង ព្រះបរមរាជិនីនាថ នៃព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមិន្ទ្រ មហា ភូមិពលអតុល្យតេជ.
Queen Suthida 2019.jpg
សម្តេចព្រះនាងចៅសុទិតា ព័ជ្រសុធាពិមលលក្សន ព្រះបរមរាជិនី,( ព្រះអគ្គមហេសីនៃព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមេន្ទ្ររាមាធិបតីស្រីសិន្ទ្រមហាវជិរាលង្ករណ។ ព្រះវជិរក្លៅចៅយូហួ). [៤]
Princess Soamsavali 2010-12-7 Cropped 1.jpg
ព្រះចៅវរវង្សធើ ព្រះអង្គម្ចាស់សោមសវលី ក្រុមមុឺនសុធនារីនាថ ព្រះមហេសី នៃព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមេន្ទ្ររាមាធិបតីស្រីសិន្ទ្រមហាវជិរាលង្ករណ។ ព្រះវជិរក្លៅចៅយូហួ).[៥][៦]

[៧]

Emblem of the House of Chakri.svg
ស្នំឯក ស៊ុចារិនី វិវជ្ជររង្ស ព្រះស្នំ នៃព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមេន្ទ្ររាមាធិបតីស្រីសិន្ទ្រមហាវជិរាលង្ករណ។ ព្រះវជិរក្លៅចៅយូហួ).[៨]
HRH Srirasmi (Cropped).jpg
ព្រះចៅវរវង្សធើ ព្រះអង្គចៅឝ្រីរ័ស្មិ៍ ព្រះវរជាយា ព្រះវរជាយា នៃព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមេន្ទ្ររាមាធិបតីស្រីសិន្ទ្រមហាវជិរាលង្ករណ។ ព្រះវជិរក្លៅចៅយូហួ).[៩]
Sineenat Wongvajirapakdi during the royal cremation ceremony.jpg
ស៊ីនីនាថ ពិលាសកល្យាណី ព្រះស្នំ នៃព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមេន្ទ្ររាមាធិបតីស្រីសិន្ទ្រមហាវជិរាលង្ករណ។ ព្រះវជិរក្លៅចៅយូហួ).

កំណត់កែប្រែ

  1. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม). นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2553, หน้า 161
  2. กิตติ วัฒนะมหาตม์. ตำนานนางกษัตริย์. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2553, หน้า 310
  3. พระนเรศวรฯ กับเมืองละแวก ใน พงศาวดารละแวก ฉะบับแปล จ.ศ. ๑๑๗๐ I see history. (21 เมษายน 2555)Retrieved on 10 มิถุนายน 2561
  4. Lua error in Module:Cite_web at line 49: attempt to concatenate field 'title' (a nil value).
  5. (7 ธันวาคม พ.ศ. 2519)"แถลงการณ์พระราชวัง เรื่องทรงหมั้น". ราชกิจจานุเบกษา 93 (150): 3743.
  6. (28 ธันวาคม พ.ศ. 2519)"ข่าวในพระราชสำนัก". ราชกิจจานุเบกษา 93 (157ง): 4103.
  7. (22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520)"พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร". ราชกิจจานุเบกษา 94 (13ก): 62.
  8. https://www.kidteung.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%877%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C.html
  9. พระบรมฯทรงตรัสถึงหม่อมศรีรัศมิ์ '. ASTV ผู้จัดการออนไลน์ (29 เมษายน 2548) Archived from the original on 2014-12-25 Retrieved on 6 ธันวาคม 2557

មើលផងដែរកែប្រែ