បញ្ជីរាយព្រះនាមព្រះមហេសីក្នុងព្រះមហាក្សត្រនៃឥណ្ឌា

បញ្ជីរាយព្រះនាមព្រះមហេសីក្នុងព្រះមហាក្សត្រនៃឥណ្ឌា

សម្ដេច​ព្រះ​រាជ​អគ្គ​មហេសី ហ្សីណាត ម៉ាហាល ព្រះអគ្គមហេសី នៃព្រះអធិរាជ បាហាឌូចា ទីពីរ .

អាណាចក្រមុក័ល (១៥២៦–១៨៥៧) កែប្រែ

ព្រះអធិរាជ បាហាឌូចា ទីពីរ ( ២៨ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ១៨៣៧ - ២១ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ១៨៥៧ ) កែប្រែ

លេខរៀង រូបភាព ព្រះនាម ព្រះរាជឥស្សរិយយស
០១ ព្រះនាងTaj Mahal[១] ព្រះមហេសី
០២
ព្រះនាងហ្សីណាត ម៉ាហាល.
[១]
ព្រះនាងហ្សីណាត ម៉ាហាល ព្រះអគ្គមហេសី
០៣ ព្រះនាងSharaful-Mahal[១] ព្រះមហេសី
០៤ ព្រះនាងAkhtar Mahal[១] ព្រះមហេសី
០៥ ព្រះនាងRahim Bakhsh Bai[១] ព្រះមហេសី
០៦ ព្រះនាងHanwa[១] ព្រះមហេសី

មើលផងដែរ កែប្រែ

  1. ១,០ ១,១ ១,២ ១,៣ ១,៤ ១,៥ William Dalrynple (2007). Last Mughal (P/B). Penguin Books India. pp. xv, xvi, 110, 215, 216. ល.ស.ប.អ. 978-0-14-310243-4.