រាយព្រះនាមព្រះមហេសីនៃព្រះមហាក្សត្រនៃខ្មែរ

រាយព្រះនាមព្រះមហេសីនៃព្រះមហាក្សត្រនៃខ្មែរ

អាណាចក្រអង្គរ (៨០២-១៤៣១)កែប្រែ

ព្រះអគ្គមហេសី និង ព្រះស្នំ
ព្រះនាងឝ្រីជយរាជចូឌាមណី ព្រះអគ្គមហេសី នៃវ្រះបាទធរណីន្ទ្រវម៌្មទី២ ព្រះមាតាវ្រះបាទជយវម៌្មទី៧.
ព្រះនាងជយរាជទេវី ព្រះអគ្គមហេសី១ នៃវ្រះបាទជយវម៌្មទី៧.ព្រះមាតា នៃឝ្រីឥន្ទ្រកុមារ វ្រះបាទឥន្ទ្រវម៌្មទី២ វីរកុមារ សូយ៌កុមារ.
ព្រះនាងឥន្ទ្រទេវី ព្រះអគ្គមហេសី២ នៃវ្រះបាទជយវម៌្មទី៧.
ព្រះស្នំ (មិនស្គាល់ឈ្មោះ) ព្រះស្នំ នៃវ្រះបាទជយវម៌្មទី៧ ព្រះមាតា នៃព្រះនាងសិង្ខរមហាទេវី ព្រះអគ្គមហេសីរបស់ ឃុនផាមឿង( អាណាចក្រសុខោទ័យ ).
ព្រះអគ្គមហេសី(មិនស្គាល់ឈ្មោះ) ព្រះអគ្គមហេសីនំ នៃវ្រះបាទឥន្ទ្រវម៌្មទី២.
ព្រះនាងចក្រវាទីរាជទេវី ព្រះអគ្គមហេសី នៃវ្រះបាទជយវម៌្មទី៨. ព្រះមាតា នៃព្រះនាងសិង្ខរមហាទេវី
ព្រះនាងឝ្រីន្ទ្រភូបេឝ្វរចូឌា ព្រះអគ្គមហេសី នៃ វ្រះ​បាទ​កម្រតេង​ អញឝ្រីឝ្រី​ន្ទ្រវម៌្មទេវ​.
ព្រះអគ្គមហេសី(មិនស្គាល់ឈ្មោះ) ព្រះអគ្គមហេសី នៃវ្រះបាទឝ្រីន្ទ្រជយវម៌្ម.
ព្រះអគ្គមហេសី(មិនស្គាល់ឈ្មោះ) ព្រះអគ្គមហេសី នៃវ្រះបាទជយវម៌្មទី៩.
ព្រះ​នាង​ច័ន្ទតារាវត្តី​ រឺ ចន្ទ្រាវត្តី ​ ព្រះអគ្គមហេសី នៃព្រះបាទអង្គជ័យ រឺ ត្រសក់ផ្អែម.ព្រះមាតា នៃព្រះនិព្វានចក្រ ព្រះសិទ្ធានរាជា.
ព្រះអគ្គមហេសី(មិនស្គាល់ឈ្មោះ) ព្រះអគ្គមហេសី នៃវ្រះបាទជយវម៌្មទី៩.
ព្រះអគ្គមហេសី(មិនស្គាល់ឈ្មោះ) ព្រះអគ្គមហេសី នៃវ្រះបាទជយវម៌្មទី៩.

សម័យចតុមុខ (១៤៣១-១៥២៥)កែប្រែ

ព្រះអគ្គមហេសី និង ព្រះស្នំ
អ្នកម្នាងទេវី ព្រះមហេសី នៃព្រះបាទស្រីសុរិយោពណ៌ទី២ រឺ បរមរាជាទី១ រឺ ពញាយ៉ាត .
បទុមកេសរទី៣ ព្រះមហេសី នៃព្រះបាទស្រីសុរិយោពណ៌ទី២ រឺ បរមរាជាទី១ រឺ ពញាយ៉ាត .
ស្នំឯកស៊ីសៈងាម ព្រះមហេសី នៃព្រះបាទស្រីសុរិយោពណ៌ទី២ រឺ បរមរាជាទី១ រឺ ពញាយ៉ាត . ព្រះមាតា នៃព្រះបាទស្រីធម្មរាជាទី១.

សម័យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (១៨៦៣-បច្ចុប្បន្ន)កែប្រែ

ព្រះអគ្គមហេសី និង ព្រះស្នំ
សម្តេចព្រះបិយោ ព្រះបរមជាតិក្សត្រីយ៍ បែ៉ន ព្រះមហេសី នៃព្រះករុណា ព្រះបាទសម្ដេចព្រះហរិរក្សរាមាឥស្សាធិបតី ព្រះអង្គដួង .ព្រះមាតា នៃព្រះបាទនរោត្តម.
សម្តេចព្រះបិយោ ព្រះបរមអច្ឆរាអក្សរ ពៅ ព្រះមហេសី នៃព្រះករុណា ព្រះបាទសម្ដេចព្រះហរិរក្សរាមាឥស្សាធិបតី ព្រះអង្គដួង.ព្រះមាតា នៃព្រះ​បាទ​សម្តេច​ព្រះ ស៊ីសុវត្ថិ.
មើលបន្ថែម៖ រាយព្រះនាមព្រះមហេសី និង ព្រះស្នំនៃ ព្រះបាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម ព្រហ្មបរិរក្ស បរមរាមាទេវតា(ព្រះមហេសី និង ព្រះស្នំនៃ ព្រះបាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម ព្រហ្មបរិរក្ស បរមរាមាទេវតា).
មើលបន្ថែម៖ រាយព្រះនាមព្រះមហេសី និងព្រះស្នំនៃ ព្រះបាទសម្តេចព្រះស៊ីសុវតិ្ថ ​ចមចក្រពង្ស (ព្រះមហេសី និងព្រះស្នំនៃ ព្រះបាទសម្តេចព្រះស៊ីសុវតិ្ថ ​ចមចក្រពង្ស).
មើលបន្ថែម៖ រាយព្រះនាមព្រះមហេសី និង ព្រះស្នំនៃ ព្រះបាទសម្តេចព្រះស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស ចមចក្រពង្ស (ព្រះមហេសី និងព្រះស្នំនៃ ព្រះបាទសម្តេចព្រះស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស ចមចក្រពង្ស).
ព្រះមហាក្សត្រិយានី ស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្ស កុសុមៈនារីរ័ត្នសេរីវឌ្ឍនា ព្រះអគ្គមហេសី នៃព្រះករុណា ព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្ដម សុរាម្រិត . ព្រះមាតា នៃព្រះ​ករុណា ព្រះ​បាទ​នរោត្តម សីហនុ.
សម្ដេច​ព្រះ​រាជ​អគ្គ​មហេសី ​នរោត្តម មុនីនាថ សីហនុ ព្រះអគ្គមហេសី នៃព្រះ​ករុណា ព្រះ​បាទ​នរោត្តម សីហនុ . ព្រះមាតា នៃព្រះ​ករុណា ព្រះបាទ​សម្ដេច ​ព្រះបរមនាថ នរោត្ដម-សីហមុនី.