រុក្ខទេវតា ( អង់គ្លេស: Deity of tree ថៃ: รุกขเทวดา ) [រុក-ខៈ-ទេ-វៈ-ដា] គឺ ​ជាទេវតាដែលអាស្រ័យនៅលើដើមឈើ. [១][២]

រុក្ខទេវតា
ទេវឋបដិមា រុក្ខទេវតា ភេទបុរស សិល្បៈមីយ៉ាន់ម៉ា.
ទេវឋបដិមាព្រះនាងរុក្ខទេវតា រក្សាដើមពោធិ៍ សិល្បៈចិន.កំណត់ កែប្រែ

  1. Heinrich Zimmer, Myths and Symbols in Indian Art and Civilization. (1946)
  2. ទំព័រគំរូ:Web kaynağı