រូបមន្តគីមី

រូបមន្តគីមី (បារាំងLua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found., អង់គ្លេសchemical formula) ជាវិធីមួយក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានអំពីអាតូមដែលនៅក្នុងសមាសធាតុគីមីនីមួយៗ និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ធាតុគីមីដោយប្រើនិមិត្តសញ្ញាគីមី និងចំនួនអាតូមរបស់ធាតុនោះដែលមាននៅក្នុងម៉ូលេគុលមួយរបស់សមាសធាតុ។

មើលផងដែរកែប្រែ