វិគីភីឌា:សុំប្តូរអត្តនាម

ដោយសារបច្ចុប្បន្ន គ្មានអ្នកមានសិទ្ធប្ដូរឈ្មោះក្នុងវិគីភីឌាភាសាខ្មែរ សូមផ្ញើសំណើរប្ដូរឈ្មោះរបស់អ្នកទៅ metawiki:SRUC វិញ។

សូមអានផ្នែក «សេចក្ដីណែនាំ» ដើម្បីយល់ពីរបស់ដាក់សំនើរបស់អ្នកជាមុនសិន មុននឹងធ្វើការស្នើសុំ។

អត្ថបទជាអក្សរទ្រេត== For Non-Khmer Speakers == This page is where users can request username changes. If you are requesting a usurpation, please put your request at the bottom of the page (វិគីភីឌា:សុំប្តូរឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់#ការស្នើសុំនាពេលបច្ចុប្បន្ន) using the format below. Please note that it may take a while before your request get handled .

Request usurpation and renaming of your current account on the Khmer Wikipedia

 • First, take a look at the username policy to make sure the username you are requesting is appropriate. Also, please note that for technical reasons, your username cannot begin with a lowercase letter, nor can it contain any underscores.
 • Check to make sure the username you are requesting is not already taken. Do this by searching for the name in this list. If the name appears in the list, even if the link is red, it is taken. Do not create an account under the new name. We'll do that for you.
 • Log in to your present username in order to place your request.
 • *Click here to place a request.
  • Replace the text "CURRENT" with your present username.
  • Replace "NEW" with the username to which you wish to be renamed.
  • Fill in a reason where indicated but do not add anything in the "subject/headline" box.
If that doesn't work, simply copy the following text to your computer's 'clipboard':
{{subst:Renameuser|CURRENT|NEW|3=Reason for requested renaming.}} ~~~~
Click here to place a request.តើខ្ញុំចង់ប្ដូរឈ្មោះកំនើតបានទេ

ការស្នើសុំនាពេលបច្ចុប្បន្ន កែប្រែ

សូមសរសេរសំណើរបស់អ្នកនៅខាងក្រោមផ្នែកនេះ៖

Nisetpdajsankha → ហម សាំងហ៊ី កែប្រែ

Pichnat Thong → ពេជ្រនាត កែប្រែ

ធ្វើរួចរាល់ហើយ កែប្រែ

កំពុងត្រួតពិនិត្យ កែប្រែ

មើលផងដែរ កែប្រែ

 • Archive: 1