WP:Cooperation redirects here. For WikiProject Cooperation, which works with paid editors, see WikiProject Cooperation
ទំព័រនេះកត់ត្រានូវឯកសារអំពីគោលការណ៍មូលដ្ឋានជាផ្លូវការនៃវិគីភីឌាភាសាខ្មែរ។ វាជាមូលដ្ឋានដែលបានទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយ ដែលអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់រូបគប្បីគោរពតាម។ នៅពេលកែប្រែទំព័រនេះ សូមឲ្យច្បាស់ថាកំណែរបស់អ្នកមានលក្ខណៈស្របតាម consensus។ បើមានចម្ងល់ឬមិនច្បាស់ សូមពិភាក្សាជាមុនសិននៅទំព័រពិភាក្សា
ផ្លូវកាត់s:
WP:CIV
WP:CIVIL
WP:NICE
The Five Pillars
Conduct policies
* Civility
Dispute resolution
Tips for dispute resolution
* Use etiquette
Content disputes
* Get a third opinion ()
Conduct disputes
* Get a third opinion ()

Civility is part of Wikipedia's code of conduct and one of Wikipedia's five pillars. គោលការណ៍ស៊ីវិលគឺជាស្តង់ដារនៃការប្រព្រឹត្តដែលកំណត់ពីរបៀបដែលអ្នកកែសម្រួលវិគីភីឌាគួរធ្វើអន្តរកម្ម។ និយាយដោយសាមញ្ញ អ្នកកែសម្រួលគួរតែគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដោយការពិចារណា និងការគោរព។ ដើម្បីរក្សាការផ្តោតអារម្មណ៍លើការកែលម្អសព្វវចនាធិប្បាយ និងដើម្បីជួយរក្សាបរិយាកាសកែសម្រួលដ៏រីករាយ អ្នកកែសម្រួលគួរមានអាកប្បកិរិយាគួរសម ស្ងប់ស្ងាត់ និងសមហេតុផល សូម្បីតែក្នុងអំឡុងពេលជជែកពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុកក៏ដោយ។

គោលការណ៍នេះពិពណ៌នាអំពីស្តង់ដារនៃឥរិយាបទដែលអ្នកប្រើប្រាស់រំពឹងទុក នៅពេលដែលពួកគេធ្វើអន្តរកម្ម និងវិធីសមស្របក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលអាចកើតឡើង។ វាអនុវត្តចំពោះអ្នកកែសម្រួល ទាំងអស់ និងអន្តរកម្មទាំងអស់នៅលើវិគីភីឌា រួមទាំងនៅលើ ទំព័រពិភាក្សា, របស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងអត្ថបទ នៅក្នុងការកែសម្រួលសង្ខេប និងនៅក្នុងការពិភាក្សាផ្សេងទៀតជាមួយ ឬអំពីមិត្ត Wikipedian.

Co-operation and civility

កែប្រែ
សូមមើល: វិគីភីឌា:Consensus បន្ថែម

ភាពខុសគ្នានៃមតិគឺជៀសមិនរួចនៅក្នុងគម្រោងសហការ។ នៅពេលពិភាក្សាពីភាពខុសប្លែកទាំងនេះ អ្នកកែសម្រួលខ្លះអាចមើលទៅហាក់ដូចជាពិបាកចិត្ត ខណៈពេលដែលគ្រាន់តែព្យាយាមនិយាយឱ្យត្រង់។ អ្នកកែសម្រួលផ្សេងទៀតអាចមើលទៅហាក់ដូចជាហួសហេតុ នៅពេលដែលទស្សនៈរបស់ពួកគេត្រូវបានជំទាស់។ ពាក្យស្ងាត់ និងគ្មានមុខនៅលើទំព័រពិភាក្សា និងនៅក្នុងការកែសម្រួលសង្ខេបមិនបញ្ជូនទាំងស្រុងនូវភាពខុសប្លែកគ្នានៃការសន្ទនាដោយពាក្យសំដី ជួនកាលនាំឱ្យមានការបកស្រាយខុសនៃមតិយោបល់របស់អ្នកនិពន្ធ។ សុន្ទរកថាដែលមិនស៊ីវីល័យអាចបង្កើនការពិភាក្សាប្រកបដោយស្មារតីទៅជាអំណះអំណាងផ្ទាល់ខ្លួន ដែលលែងផ្តោតលើបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងដៃទៀតហើយ។ ការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះធ្វើឱ្យខ្ជះខ្ជាយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើង និងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសការងារប្រកបដោយផលិតភាព និងវិជ្ជមាន។ ដោះស្រាយភាពខុសគ្នានៃមតិតាមរយៈការពិភាក្សាស៊ីវិល; មិនយល់ស្រប ដោយមិនយល់ព្រម។ ការពិភាក្សារបស់អ្នកកែសម្រួលផ្សេងទៀតគួរតែត្រូវបានកំណត់ចំពោះការនិយាយគួរសមអំពីសកម្មភាពរបស់ពួកគេ។

Editors are expected to be reasonably cooperative, to refrain from making personal attacks, to work within the scope of policies, and to be responsive to good-faith questions. Try to treat your fellow editors as respected colleagues with whom you are working on an important project. Be especially welcoming and patient towards new users. Welcome other people to edit the articles but do discourage non-constructive edits.

Avoiding incivility

កែប្រែ

Incivility – or the appearance of incivility – typically arises from heated content disputes.

 • Explain yourself. Not sufficiently explaining edits can be perceived as uncivil, whether that's the editor's intention or not. Use good edit summaries, and use the talk page if the edit summary doesn't provide enough space or if a more substantive debate is likely to be needed.
 • Be careful with user warning templates. Be careful about issuing templated messages to editors you're currently involved in a dispute with, and exercise caution when using templated messages for newcomers (see វិគីភីឌា:Please do not bite the newcomers). Consider using a personal message instead of, or at least in addition to, the templated message.
 • Try not to get too intense. Other people can misread your passion as aggression. Take great care to avoid the appearance of being heavy-handed or bossy. Nobody likes to be bossed about by an editor who appears to believe that they are "superior"; nobody likes a bully.
 • Avoid editing while you're in a bad mood. It does spill over. (See Editing under the influence!)
 • Take a Real-Life check; disengage by two steps to assess what you're about to say (or have just said). Asking yourself "How would I feel if someone said that to me?" is often not enough, many people can just brush things off, and it's water off a duck's back. So, to get a better perspective, ask yourself: "How would I feel if someone said that to someone I love who can't just "brush it off?" If you'd find that unacceptable, then don't say it. And, if you've already said it, strike through it and apologise.
 • Just because we're online and unpaid doesn't mean we can behave badly to each other. People working together in a newspaper office aren't supposed to get into punch-ups in the newsroom because they disagree about how something's worded or whose turn it is to make the coffee. Nor are volunteers working at the animal rescue centre allowed to start screaming at each other over who left ferrets in the filing cabinet or the corn snake in the cutlery drawer. In fact, there's pretty much nowhere where people working together to do something good are allowed to get into fist-fights, shouting matches, hair-pulling or name-calling. Same applies here, too.
 • Someone may very well be an idiot. But telling them so is neither going to increase their intelligence nor improve your ability to communicate with them.
 • No matter how frustrated you are, do not tell people to "grow up" or include any wording along the lines of "if this were kindergarten" in your messages.
 • Be careful with edit summaries. Edit summaries are relatively short comments, and thus potentially subject to misinterpretation or oversimplification. They cannot be changed after pressing "Save", and are often written in haste, particularly in stressful situations. Remember to explain your edit, especially when things are getting heated; to avoid personal comments about any editors you have disputes with; and to use the talk page to further explain your view of the situation.

Edit summary dos and don'ts

កែប្រែ

Remember you can't go back and change them!

Do
 • Be clear about what you did, so that other editors can assess it quickly
 • Use neutral language
 • Be calm
Don't
 • Make snide comments
 • Make personal remarks about editors
 • Be aggressive
"Civility is to human nature what warmth is to wax."
Arthur Schopenhauer[១]

Incivility consists of one of more of the following behaviors: personal attacks, rudeness, disrespectful comments, and aggressive behaviours—when such behavior disrupts the project and leads to unproductive stressors and conflict. Editors make mistakes, so a few minor incidents of incivility are not in themselves a major concern. However, an unfolding pattern of incivility is disruptive and unacceptable. If incivility becomes harassment or egregious personal attacks, then it may result in blocks. A single act of severe incivility can also result in blocks: for instance, single episodes of extreme verbal abuse or profanity directed at another contributor, or a threat against another person can each result in blocks.

In general, be understanding and non-retaliatory in dealing with incivility. If others are uncivil, be understanding (people do say things when they get upset) rather than judgmental, and do not respond in kind. If necessary, point out gently that you think the comment might be considered uncivil, and make it clear that you want to move on and focus on the content issue. Bear in mind that the editor may not have considered it uncivil -Wikipedia is edited by people from many different backgrounds, and standards vary. Consider too the option of ignoring isolated examples of incivility, and simply moving forward with the content issue. Only take things to dispute resolution (see below) if there is an ongoing problem you can't resolve.

This policy is not a weapon to use against other contributors. To insist that an editor be sanctioned for an isolated, minor offense, or to treat constructive criticism as an attack, is itself potentially disruptive, and may result in warnings or even blocks if repeated.

No personal attacks or harassment

កែប្រែ
សូមមើល: វិគីភីឌា:No personal attacks បន្ថែម, វិគីភីឌា:No legal threats, និង វិគីភីឌា:Harassment

Editors are expected to avoid personal attacks and harassment of other Wikipedians. This applies equally to all Wikipedians: It is as unacceptable to attack a user who has a history of foolish or boorish behavior, or even one who has been subject to disciplinary action by the Arbitration Committee, as it is to attack any other user. Wikipedia encourages a positive online community: people make mistakes, but they are encouraged to learn from them and change their ways. Personal attacks and harassment are contrary to this spirit, damaging to the work of building an encyclopedia, and may result in blocks.

Identifying incivility

កែប្រែ

It is sometimes difficult to make a hard-and-fast judgement of what is uncivil and what is not. Such a judgement may need to take into account such matters as (i) the intensity and context of the language/behavior; (ii) whether the behavior has occurred on a single occasion, or is occasional or regular; (iii) whether a request has already been made to stop the behavior, and whether that request is recent; (iv) whether the behavior has been provoked; and (v) the extent to which the behavior of others need to be treated at the same time.

The following behaviors can all contribute to an uncivil environment:

1. Direct rudeness

 • (a) rudeness, insults, name-calling, gross profanity or indecent suggestions;
 • (b) personal attacks, including racial, ethnic, sexual, gender-related and religious slurs, and derogatory references to groups such as social classes or nationalities;
 • (c) ill-considered accusations of impropriety;
 • (d) belittling a fellow editor, including the use of judgmental edit summaries or talk-page posts (e.g. "that is the stupidest thing I have ever seen", "snipped crap");

2. Other uncivil behaviors

 • (a) taunting or baiting: deliberately pushing others to the point of breaching civility even if not seeming to commit such a breach themselves. All editors are responsible for their own behavior in cases of baiting; a user who is baited is not excused by that if they attack in response, and a user who baits is not excused from their actions by the fact that the bait may be taken;
 • (b) harassment, including Wikihounding, bullying, personal or legal threats, posting of personal information, repeated email or user space postings;
 • (c) sexual harassment
 • (d) lying;
 • (e) quoting another editor out of context to give the impression they hold views they do not hold, or to malign them;

In addition, lack of care when applying other policies can lead to conflict and stress. For instance, referring to a user's good-faith edits as vandalism may lead to their feeling unfairly attacked. Use your best judgement, and be ready to apologize if you turn out to be wrong.

Assume good faith

កែប្រែ

Unless there is strong evidence to the contrary, assume that editors are trying to help, not hurt the project.

The Assume Good Faith guideline does not require that editors continue to assume good faith in the presence of obvious contrary evidence; however, do not assume any more intentional wrongdoing than the evidence clearly supports, and given equally plausible interpretations of the evidence, choose the most positive one.

Dealing with incivility

កែប្រែ
 1. First of all, consider whether you and the other editor may simply have misunderstood each other. Clarify, and ask for clarification.
 2. Consider the possibility that something you said or did wrongly provoked a defensive, irritated or fed-up response. Be prepared to apologise for anything which you could / should have done better! (Note: if an awful lot of people seem to be getting ratty with you, the problem may be with you!)
 3. Even if you're hurt, be as calm and reasonable as possible in your response. The other editor probably didn't mean to cause you pain or harm.
 4. Explain, clearly but kindly, exactly what you felt was uncivil. Sometimes it helps to let the other editor know how their edit made you feel. Editors aren't mind-readers! ("That made me feel [...]" is much less likely to incite more anger or resentment than "Your post was [...]")
 5. Ask them to strike out an uncivil comment, or re-word it calmly and neutrally, if they haven't already done so by this point.
 6. If none of this is working, either walk away (if the other person isn't damaging the 'pedia or being uncivil / unkind to other editors), or get help. Dispute resolution from uninvolved editors might resolve something. It's worth a try!
 7. No matter how much you're being provoked, resist the temptation to snap back. It never works well; it just makes things worse. Strive to become the editor who can't be baited.
 8. In "emergency" situations (where the other editor needs to be stopped in their tracks to avoid causing serious disruption or needs a fast and strong wake-up call) take it to the administrator "Incidents" noticeboard.
 9. For longer-term, less acute, but persistently unkind/uncivil editors, request for comment from the community.

Dispute resolution

កែប្រែ
សូមមើល: វិគីភីឌា:Dispute resolution បន្ថែម

In a case of ongoing incivility, first decide if anything needs to be done. Confronting someone over a minor incident – particularly if it turns out that you misinterpreted what they meant – may produce more stress and drama than the incident itself. Consider your own behaviour, and, if you find you have been uncivil, apologize to him or her instead.

In escalating order of seriousness, here are the venues you may use for dispute resolution if the relevant page's talk page is insufficient:

 • User talk page. If some action is necessary, first consider discussing it on that user's talk page. Be careful not to escalate the situation, and politely explain your objection. You may also wish to include a diff of the specific uncivil statement. If you are in active dispute with the user, consider offering an olive branch to them instead.
 • Third opinion. This forum can be used to request outside input from an uninvolved user regarding the problem.
 • Request for Comment on user conduct. RfCs are intended to discuss a specific user who has violated Wikipedia policies and guidelines persistently, or in a major way. During an RfC, scrutiny may be applied to all editors involved. The last step – only when other avenues, including RfC, have been tried and failed – is the Arbitration Committee, who will scrutinise all sides involved in the dispute, and create binding resolutions.
 • Administrator's Noticeboard Incidents page. For death threats, bigoted attacks, threats of violence, legal threats, and other cases where immediate action is required, use the Administrator's Noticeboard Incidents page to contact the site's admins.

Removing uncivil comments

កែប្រែ
ផ្លូវកាត់s:
WP:REMOVEUNCIVIL
WP:RUC

សូមមើល: វិគីភីឌា:Talk page guidelines បន្ថែម, វិគីភីឌា:Outing, និង វិគីភីឌា:Oversight

Where the uncivil comment is yours, any of these options will help to reduce the impact:

 • Where someone is taking offense at your comment where none was intended, calmly explain what you meant.
 • Strike it out (using <s>HTML strikeout tags</s>), to show, publicly, that you withdraw the comment.
 • Quietly remove it, or rewrite the comment to be more civil – Usually only a good idea if you think better of it before anyone took offense to it. If someone has taken offense already, you should acknowledge the change in a quick comment after the changed text, for instance, Comment removed by author.
 • Simply apologize. This option never hurts, and can be combined well with any of the others. Even if you feel the thrust of your words is true, or that they are misunderstanding what you meant, you can still apologize for the offense caused.

In the event of rudeness or incivility on the part of another editor, it may be appropriate to discuss the offending words with that editor, and to request that editor to change that specific wording. Some care is necessary, however, so as not to further inflame the situation. It is not normally appropriate to edit or remove another editor's comment. Exceptions include to remove obvious trolling or vandalism, or if the comment is on your own user talk page. Derogatory comments about another contributor may be removed by any editor.

A special case is outing, that is, revealing information about another editor that they have not revealed themselves and probably do not want known, such as their name (if not revealed by the editor in question), phone number, or address. These should be immediately reverted, then an oversighter should be contacted to remove the information from the edit history, so that it cannot be found by anyone else later. This applies whether or not the information is correct, as to confirm the information is incorrect by treating it any differently gives the outer useful information. វិគីភីឌា:Outing has full information.

Different places; different atmospheres

កែប្រែ

ទំព័រពិភាក្សាអត្ថបទគួរតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកន្លែងធ្វើការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ។ ពួកគេជាកន្លែងដែលត្រូវនិយាយអំពីរបៀបកែលម្អអត្ថបទ និងដើម្បីពិភាក្សាអំពីអត្ថបទ (ទោះបីជាវាមិនអីទេសម្រាប់ការសន្ទនាដើម្បីវង្វេងចូលទៅក្នុងផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធ ឬចូលកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងអត្ថបទដែលវាជួយក្នុងការស្រាវជ្រាវ និងផ្តល់គំនិតលើការកែលម្អ។ ) ប៉ុន្តែទំព័រពិភាក្សារបស់អ្នកកែសម្រួលគឺដូចជាផ្ទះបាយរបស់ពួកគេជាង។ វា​ជា​រឿង​មិន​ផ្លូវការ​ជាង​នេះ​ហើយ (ក្នុង​ហេតុផល) វា​អាស្រ័យ​លើ​ពួកគេ​ថា​នឹង​មាន​អ្វី​កើតឡើង​នៅ​ទីនោះ។ ច្បាស់ណាស់ ដូចជានៅក្នុងផ្ទះបាយពិត មិនអាចទទួលយកបានក្នុងការយកកាំបិតដាក់នរណាម្នាក់ ជាងវានៅក្នុងការិយាល័យ! ការវាយប្រហារផ្ទាល់ខ្លួនមិនអាចទទួលយកបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងនោះទេ ប៉ុន្តែរំពឹងថាទំព័រជជែកផ្ទាល់របស់អ្នកប្រើប្រាស់នឹងមានបរិយាកាសក្រៅផ្លូវការជាងទំព័រពិភាក្សាអត្ថបទ។

Apologizing: It's OK to say sorry

កែប្រែ
សូមមើល: វិគីភីឌា:Apology បន្ថែម

Disputes, and even misunderstandings, can lead to situations in which one party feels injured by the other. There's no loss of face in apologising. We all make mistakes, we all say the odd hurtful thing, we all have bad days and bad moments. If you have a sneaky feeling you owe someone an apology, offer the apology. Apologising doesn't hurt you.

Remember, though, that you can't demand an apology from anyone else. It will only get their back up and make it either less likely to happen, or to be totally insincere if you do get an apology. Never be too proud to make the first move when it comes to saying sorry. That kind of "pride" is destructive; in fact it's not even "pride", it's pig-headedness. An apology provides the opportunity for a fresh start, and can clear the air when one person's perceived incivility has offended another.

Blocking for incivility

កែប្រែ
សូមមើល: Blocking policy: Cool-down blocks បន្ថែម
"…the law and its fulfillment, namely punishment, are directed essentially to the future, not to the past. This distinguishes punishment from revenge, for revenge is motivated by what has happened, and hence by the past as such. All retaliation for wrong by inflicting a pain without any object for the future is revenge, and can have no other purpose than consolation for the suffering one has endured by the sight of the suffering one has caused in another. Such a thing is wickedness and cruelty, and cannot be ethically justified. …the object of punishment…is deterrence from crime…. Object and purpose for the future distinguish punishment from revenge, and punishment has this object only when it is inflicted in fulfillment of a law. Only in this way does it proclaim itself to be inevitable and infallible for every future case; and thus it obtains for the law the power to deter…."
Arthur Schopenhauer[២]
The civility policy is not intended to be used as a weapon!
 1. Be absolutely, scrupulously fair and impartial at all times.
  Be sure to take into account all the relevant history; never make snap judgments without acquainting yourself with the background to any situation.
 2. Think very hard of the possible merits of all other avenues of approach before you take action.
  Sanctions for civility violations should only happen when nothing else would do.
  Remember that sanctions may be more applicable under another heading (disruption, personal attack, tendentious editing, etc.)
 3. Civility blocks should be for obvious and uncontentious reasons, because an editor has stepped over the line in a manner nearly all editors can see. In cases where you have reason to suspect this would not be the case – cases where there is reason to believe that taking admin action against someone who was uncivil would not be an uncontentious (or nearly so) prospect, it is expected that discussion will be opened on the matter, via ANI or RFC/U, before any admin action is taken.

We do block for major incivility: when incivility rises to the level of clear disruption, personal attacks, harassment or outing, blocks may be employed, as explained in those policies.

 1. Grayling, A.C.. The Meaning of Things. Weidenfeld & Nicolson; 2001. p. 13.
 2. The World as Will and Representation, Vol. I, § 62.

Further reading

កែប្រែ
កែប្រែ