ថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃសុក្រគឹជាថ្ងៃទី៦ ថ្ងៃសុក្រ ភាសាខ្មែរមានន័យថា សេចក្តីសប្បាយ។

ភាសា ឈ្មោះ មានន័យ
ភាសាអេស្បាញ
ភាសាកាតាឡាន
ភាសាបារាំង
ភាសាកាយិគួ
ភាសាអ៊ីតាលី
ភាសាឡាតាំង
viernes
divendres
vendredi
venerdi
venres
ថ្ងៃអាទិទេពវេនូស
ភាសាអង់គ្លេស Friday ថ្ងៃអាទិទេពផ្រយ៉ា(Freyja)
ភាសាជប៉ុន 金曜日(kin'yôbi) ថ្ងៃលាហធាតុ
ភាសាព័រទុយហ្កាល sexta-feira ថ្ងៃទី៦
ភាសាចិន ថ្ងៃ
ភាសាខេចូអា ch'askachaw ថ្ងៃរបស់ផ្កាយប្រាះគ្រោះ
ភាសាអាឡឹម៉ង់ fredag ថ្ងៃ អាទិទេពផ្រយ៉ា
ភាសាអេអូសេខរ៉ា ostirala ថ្ងៃរបស់ជំរុំអូរស៊ី
ភាសារុស្ស៊ី pyatnitsa ថ្ងៃទី៥

ទំព័រគំរូ:ថ្ងៃក្នុងសប្តាហ៍

ផ្នែក:ថ្ងៃ