អាណានិគមបារាំង

អាណានិកគមបារាំង​ តឬ អាណាចក្របារាំង បានជាទឺកដីនៅ ផែនដីដែល ប្រទេសបារាំងបានយក ធ្វើជាអាណានិកគមរបស់វា តាំងពី សតវត្សរ៏ទី១៦ រហូតដល់ សតវត្សរ៏ទី២០ ។ អាណាចក្របារាំង បានមាន ១២៣៤៧០០០ គីឡូម៉ែត្រក្រឡា ដែលជា ៨.៦% របស់ផែនដីទាំងអស់ ។ នេះជាមូលហេតុដែល ភាសាបារាំង បានក្លាយទៅជាភាសាអន្តរជាតិ

ផែនទីរបស់ អាណានិកគម របស់ ប្រទេសបារាំង នៅលើពិភពលោក។

ប្រទេសបារាំង បានចាប់ផ្តើមយកតំបន់ នៅទ្វីបអាមេរិកាំងខាងជើង​ សមុទ្រការីបេ និង ប្រទេសឥណ្ឌា នៅសតវត្សរ៏ទី១៦ ។ នៅសតវត្សរ៏ទី១៧​ និង ទី១៨ បារាំងមានសង្រ្គាម ជាមួយ ប្រទេសអង់គ្លេស ។ នៅសតវត្សរ៏ទី១៩ បារាំងបានយកតំបន់ នៅទ្វីបអាហ្រ្វ៊ិក និង អាស៊ីអាគ្នេយ៏ គឺជាពេល ដែលបារាំងមកនៅក្នុង ប្រទេសកម្ភុជា

អាណាចក្របារាំងបានចប់ នៅសង្រ្គាមលោកលើកទីពីរ ប៉ុន្តែ អាចរក្សា ដែនដីខ្លះ ដែលបារាំងហៅ ខេត្តបារាំងនៅបរទេស ។